Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

Denk mee over de logistieke kracht van Nederland in 2050

Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur inbreng uit de praktijk. De voorbereidingen voor dit advies aan regering en parlement zijn in volle gang. Met de inbreng van logistieke professionals wil de raad het advies optimaliseren.

De logistieke kracht van Nederland

De logistieke kracht van Nederland is als concurrentiefactor medebepalend voor onze economische ontwikkeling. Goede logistiek is een fundamentele randvoorwaarde voor andere (top)sectoren. Als de logistiek niet voldoet, functioneert Nederland niet. Echter, logistiek is geen doel op zich, maar is faciliterend voor andere sectoren. In die rol levert de logistieke sector 8% van het BBP.

De huidige en toekomstige ontwikkelingen zoals de opkomst van de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India, China), de verschuiving van handelsstromen, klimaatverandering en individualisering maken een herbezinning noodzakelijk op het behouden en versterken van de Nederlandse logistieke kracht.

Het topteam logistiek, met een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven, MKB, wetenschap en overheid heeft de benodigde acties op korte en middellange termijn aangegeven om Nederland op logistiek gebied te laten excelleren. De raden zullen middels dit advies de acties die het topteam aanbeveelt, en mogelijk andere acties in een breder en lange termijn perspectief plaatsen.

Op de lange termijn bepaalt het samenspel van ‘profit’ (waaronder de plaats in (inter-) nationale netwerken), ‘planet’ (waaronder duurzaamheid en robuustheid van het logistieke systeem) en ‘people’ (waaronder duurzaamheid van de productie-consumptieketen, de benodigde kennis/competenties) de logistieke kracht van Nederland.

Doel van het advies is te bepalen welke instrumenten overheid, wetenschap en bedrijfsleven op de lange termijn kunnen hanteren om de logistieke kracht te optimaliseren en slim te combineren zodat andere sectoren optimaal worden gefaciliteerd door een sterke logistieke sector.

Inbreng uit praktijk

De raad probeert antwoord te krijgen op de vraag wat de overheid moet doen om de logistieke sector zelf en de sector als enabler voor de topsectoren chemie, agrofood en high tech in 2040 optimaal te laten functioneren.

Daarvoor zijn in deze onderzoeksfase de volgende nota’s gemaakt:

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech

W. Ploos van Amstel

Innovatie en duurzaamheid in de logistiek, Uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de periode tot 2040

K. Ruijgrok

Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief, essay

J. van der Vorst

Interview met A. Lundqvist, boegbeeld topsector high tech (over de ontwikkelingen binnen de high techsector en de daarbij behorende logistieke concepten).

Meedenken
De raad analyseert op dit moment de resultaten en vraagt uw mening. Graag vernemen zij antwoord op de volgende vragen:

  1. Herkent u de problematiek in de informatie?
  2. Welke informatie/gedachtelijnen mist u?
  3. Heeft u een andere visie?

Walther Ploos van Amstel.

Write a comment