Er komt geen ‘ruimte voor de voetganger’ in Amsterdam?

Het voetgangersnetwerk in Amsterdam vraagt dringend om verbetering. Amsterdam is druk, er zijn veel auto’s, fietsers en brommers. Daardoor is het lastig voor mensen met zichtbare en onzichtbare beperkingen om zich veilig van A naar B te bewegen. Dat schrijft de gemeente Amsterdam op de website over de 10 speerpunten van de inclusie-agenda: ‘iedereen doet mee’.

Ruimte voor de voetganger?

Inclusieve mobiliteit vraagt om veilige en plezierige looproutes. Die looproutes langs belangrijke locaties in de stad moeten vrij toegankelijk zijn. De gemeente zegt erover: “Het toegankelijk maken van het voetgangersnetwerk vraagt bijvoorbeeld om rolstoelvriendelijke opritten, trottoirs zonder losliggende tegels of andere obstakels, en oversteekplaatsen met voldoende tijd om over te steken”. Dat zou de gemeente regelen in het beleidskader ‘ruimte voor de voetganger’.

Dit beleidskader ligt nu bijna twee jaar stil. Honderden betrokken Amsterdammers, stadsdelen en organisaties hadden hierop zienswijzen ingediend. En, hebben nooit meer wat gehoord van de gemeente.

Uitstel op uitstel

In februari 2021 schreef de wethouder als reactie op een raadsadres: ‘Wat betreft het Beleidskader Ruimte voor de Voetganger. De besluitvorming hierover is na de inspraakperiode in het voorjaar van 2020 tijdelijk stilgelegd. Dit had te maken met de impact van de coronacrisis op de stad. De verwachting was dat in het najaar van 2020 de besluitvorming weer zou kunnen worden opgestart. Momenteel is het streven om voor de zomer (van 2021, dus) duidelijkheid te scheppen over het moment van besluitvorming over het nieuwe voetgangersbeleid. Overigens betekent dit uitstel niet dat er nu geen voetgangersbeleid is in Amsterdam’.

Niet openbaar maken zienswijzen

Voor de zomer heb ik een WOB ingediend, waarbij de wethouder besloten heeft de ingediende zienswijzen en de concept Nota van Beantwoording niet openbaar te maken: ‘Voor zo ver beschikbaar zijn de hierboven genoemde documenten openbaar gemaakt, met uitzondering van een aantal documenten die geadresseerd zijn aan het college van B&W maar waar het college nog geen kennis van genomen heeft. Deze stukken worden niet openbaar gemaakt. Derhalve worden de concept Nota van Beantwoording en de daarin opgenomen inspraakreacties en zienswijzen niet gepubliceerd’. Dat is toch bijzonder. Wat is daar nu zo geheim aan? Of, worden we voor de gek gehouden?

Later heeft de wethouder opnieuw uitstel aangekondigd na vragen van GroenLinks raadslid Ernsting. De wethouder zegde het raadslid tijdens de vergadering toe dat de behandeling nog voor het einde van van 2020 zou plaats vinden. Het lijkt erop dat de raadscommissie MLW het beleidskader niet meer gaat behandelen in deze coalitieperiode. Dat is teleurstellend. Waarschijnlijk ook voor de honderden indieners van zienswijzen twee jaar geleden. Onduidelijk is waarom behandeling niet gebeurt. Het voetgangersbeleid staat volledig stil.

Wanneer dan wel?

Het is een belangrijk beleidskader, omdat in tal van de Amsterdamse mobiliteitsplannen (waaronder die over inclusieve mobiliteit, autoluw, verkeersveiligheid, in alle mobiliteitsplannen van de stadsdelen en zelfs in de nota gezondheidsbeleid) veel en vaak wordt verwezen naar dit beleidskader… dat feitelijk dus nog niet eens is behandeld en vastgesteld. Wanneer volgt dan wel behandeling en vaststelling van dit beleidskader? Wie neemt dit nog serieus?

Voorlopig is de conclusie over de inclusie-agenda van Amsterdam: iedereen doet mee, maar niet als je voetganger bent.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW