MoVe presenteert plannen voor regionale bouwhubs in de Zuidelijke Randstad

In MoVe werken overheden, infrastructurele netwerkbeheerders en vervoerders in de Zuidelijke Randstad samen aan een sterkere economie, meer kansen voor mensen en het versneld realiseren van de verstedelijkingsopgave.

Bouwlogistiek

De Zuidelijke Randstad kent een bouwopgave van zo’n 240.000 woningen tot 2040. Tegelijkertijd komt er een grote renovatieopgave door groot onderhoud aan wegen en door de energietransitie. Deze opgaves leiden tot veel bouwverkeer en daardoor verminderde bereikbaarheid van de steden, meer overlast en meer uitstoot van CO2, fijnstof en NOx. Daarnaast moet de bouwlogistiek rekening houden met zones voor Zero Emissie Stadslogistiek in acht steden in Zuid-Holland die vanaf 2025 van kracht zijn.

Ambitie

Met de betrokken overheden en andere partijen zetten we in op efficiëntere en emissiearme bouwlogistiek. Ook het kabinet heeft onlangs aangekondigd in te zetten op emissiearme bouw en bouwlogistiek voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maatregelen daarvoor mogen geen vertraging geven in het bouwproces of de maatschappelijke lasten verhogen. Vanuit MoVe is de ambitie om samen met marktpartijen in 2021 twee bouwhubs in de regio te organiseren.

Bouwhubs

Een bouwhub levert een bijdrage aan efficiëntere en emissiearme bouwlogistiek. Door ladingen te bundelen op de bouwhub en met volle vrachten precies op tijd naar de bouwplaats te rijden, zijn minder ritten door de stad nodig. Planmatige en gebiedsgerichte bouwlogistiek door coördinatie van partijen in het verzorgingsgebied.

Mix aan maatregelen

Er zijn verschillende methodieken en oplossingen om de bouwopgave beter beheersbaar en sneller te realiseren met acceptabele maatschappelijke lasten. In 2020 is in opdracht van MoVe een Logistieke Uitvoeringsagenda opgesteld met een overzicht van de maatregelen (ruimtelijke regelgeving, financiële instrumenten) en bevoegdheden van de overheden (provincie en gemeente) om de bouwlogistiek te faciliteren. Hieruit komt een mix van maatregelen naar voren:

  • Bouwlogistieke coördinatie naar de bouwhub.
  • Consolidatie van materiaal en materieel bouwhubs op regionaal niveau.
  • Beleidscoördinatie tussen gemeenten en provincie.
  • Oplossen van verkokering binnen overheden.

Dit zijn complementaire maatregelen. Gemeentelijke kaders en bouwhubs versterken elkaar en dat moet resulteren in een verdeling van grotere en kleinere bouwhubs in de regio. Met een laadinfrastructuur, die de bouwplaatsen in de gebieden planmatig geregisseerd door een bouwlogistiek gebiedscoördinator (zgn. control tower) bevoorraden.

TNO onderzoek

In december 2020 heeft TNO in opdracht van MoVe een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden van bouwhubs in de Provincie Zuid-Holland, de MoVe regio. Uit dit onderzoek is een aantal kansrijke locaties naar voren gekomen en een advies voor een verdeling tussen grote en kleine bouwhubs.

Door toepassing van een bouwlogistiek rekenmodel is bepaald dat er met bouwhubs 23 tot 27% minder ritten in de stad zijn met een reductie op emissies (CO2, NOX, PM10) van 8 tot 16%.

De grootste meerwaarde ligt in het grootschalig toepassen van bouwhubs. Een aanpak met een beperkt aantal grote bouwhubs op industrie locaties met goede bereikbaarheid via weg en water verdient de voorkeur.

Gebiedsgerichte aanpak

Vanuit MoVe stellen ze een gebiedsgerichte aanpak op. Per gebied wordt gekeken welke maatregelen het best passen. Zo heeft Katendrecht in Rotterdam een andere wegenstructuur dan de CID-Binckhorst in Den Haag. Elk gebied vraagt om een gericht pakket aan maatregelen voor de bouwlogistiek.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW