Amsterdam kiest voor meer transport over water

Transport over water draagt bij aan een aantrekkelijke, leefbare, gezonde, veilige en bereikbare stad voor iedereen. Ook biedt het een oplossing om de logistieke stromen van Amsterdam te garanderen, terwijl er wordt gewerkt aan ingrijpende maatregelen.

Amsterdam wil dat transport over water in 2025 volwaardig meedoet bij de afwegingen over de inzet van mobiliteitsoplossingen en dat al het transport in het centrum, ook over water, in 2025 emissievrij is. Hieraan wordt de komende jaren samen met de branche hard gewerkt. 

Integraal afwegen

Bij afwegingen over de inzet van mobiliteitsoplossingen is het van belang dat er niet alleen wordt gekeken naar de kosteneffectiviteit, maar ook naar andere (publieke) belangen, zoals de betrouwbaarheid en flexibiliteit van logistieke leveringen, de veiligheid, de impact voor gezondheid en leefbaarheid en de duurzaamheid van transport. Die integrale afweging is altijd situatieafhankelijk en bovendien een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers en de gemeente.

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de keuzes voor een kosteneffectieve en betrouwbare wijze van organiseren van de logistieke keten. De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen van voorwaarden en het scheppen van de condities waardoor de publieke belangen worden geborgd. 

De volgende stappen zijn:

  • Het uitwerken van het vergunningenbeleid.
  • Het uitbreiden van voorzieningen voor laden en lossen.
  • Faciliteren van initiatieven en pilots.
  • Monitoring.

Regie over de ruimte op het water

De beschikbare ruimte is niet alleen beperkt op de wal, maar ook op het water. Zo wordt de ruimte op het water ingenomen door o.a. woonboten, rondvaarten en pleziervaart. Ook laad-en losvoorzieningen, opslag en op-en afstapvoorzieningen nemen ruimte in. Bovendien wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op de beschikbare ruimte op het water door oplaadvoorzieningen, fietsenstallingen op dekschuiten en evenementen op het water.

Op het gebruik van de openbare ruimte, wegen en vaarwegen voert de gemeente regie bij het maken van plannen en het bieden van ruimte aan initiatieven. Het betreft hier multimodale regie op mobiliteit of integrale regie op de fysieke leefomgeving inclusief ruimtelijke ordening. 

Transport vervult een andere behoefte dan passagiersvaart en het is in het belang van de stad dat hier ruimte voor is, naast de andere gebruikers. Het aandeel van het goederenvervoer in de drukte op het water is op dit moment gering. Het gebruik van het water voor goederenvervoer zal nauwgezet worden gemonitord. Op het moment dat dit type vervoer toeneemt kan er een moment komen dat venstertijden moeten worden aangepast of niet meer voldoende zijn. Op dat moment dient er een nieuwe afweging gemaakt te worden tussen pleziervaart, passagiersvaart en transport. 

Momenteel vindt er voornamelijk bouwtransport over het water plaats. De huidige venstertijden die hier nu voor gelden zijn van 22.00 ’s avonds tot 10.00 ‘s ochtends. De nachtelijk en zeer vroege uren worden momenteel met name gebruikt voor overbrengen van groot materieel via het water (kranen etc). Een vaartuig vaart meestal een route door een groot gebied heen, vaak vanuit de haven. De vaste laad en loslocaties gelden niet voor de bouw maar zijn bedoeld voor stadsdistributie en worden gezamenlijk gebruikt met op-en afstappers passagiersvaart. 

Pilots

De pilots in 2020 – 2021 zijn: 

  • Afvoer van afval over het water: de gemeente Amsterdam wil de afvoer van afval anders organiseren. Van het aan huis afhalen van afval stappen we over op het afhalen van afval op verzamelpunten, zoals ondergrondse containers. In de binnenstad kunnen die niet overal worden geplaatst en bovendien moeten die nog steeds worden geleegd met zware wagens. Daarom wordt de afvoer van afval over water onderzocht 
  • Aanleveren materiaal voor beheer en onderhoud over het water; in samenwerking met de Programma’s Logistiek en Varen, Port of Amsterdam, Waternet en TNO. 
  • Innovatieve bouwlogistiek bij de afbouw van het Universiteitskwartier: Stadsdeel Centrum en Programma Bruggen en Kademuren, in samenwerking met Programma Varen en Amsterdam Vaart! Ook hier wordt vervoer over water als transportroute onderzocht. Doelen zijn het ontzien van de kwetsbare bruggen en kademuren en het verminderen van de verkeersdruk in de omgeving bij bouwprojecten. Momenteel wordt gewerkt aan een integraal verkeersplan voor alle verbouwingen in dit gebied. 
  • Project Vijzelstraat voor het Programma Bruggen en Kademuren in samenwerking met Programma Varen. 
  • Bevoorrading horeca over het water; een initiatief van ‘Koplopers Horeca’ in samenwerking met Zoev City en Programma Varen. 

Bron: gemeente Amsterdam

1 Comment
  1. Dag Walther, als bewoner van de Staalkade zijn we opeens onderworpen aan de pilot afval over water. Enorme stortbakken pal voor de deur, Een stoet manoeuvrerende ophaalwagens die meg veel lawaai en geweld op de smalls kade lossen, trillingen, geluid en stank. Verkeersopstoppingen. Weet jij wat we kunnen doen om onze ervaringen in te brengen en deze ellende te stoppen?

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW