Economische waarde bouwlogistiek is 6,1 miljard euro: 11% totale bouwsector

Economische waarde bouwlogistiek is 6,1 miljard euro: 11% totale bouwsector
Economische waarde bouwlogistiek is 6,1 miljard euro: 11% totale bouwsector

Bij overheden en de Topsector Logistiek is behoefte aan meer inzicht in bouwlogistieke stromen in Nederland, zowel qua omvang, modaliteiten, emissies als herkomst en bestemming. Inzichten hierin dragen bij aan gefundeerde beleidsontwikkeling voor bouwlogistiek en vormen input voor verschillende berekeningen.

BCI is door de Topsector Logistiek gevraagd om met een quickscan meer inzicht te bieden in aard en omvang van bouwlogistieke stromen in Nederland. Deze quickscan bouwt in eerste instantie voort op bestaande rapporten en statistieken. Daarnaast is op basis van maatwerkdata van het CBS een verdieping aangebracht op onder andere modaliteiten en herkomst en bestemming van bouwlogistieke stromen. Hiermee wordt een regionaal perspectief geboden op de bouwlogistiek.

Transportvolumes

Totale transportvolumes (ton) in Nederland in 2017 omvatten 1.825 miljoen ton. In de bouw werd 232 miljoen ton vervoerd (19% totaal). Daarmee is de bouw de grootste sector in termen van tonnage. De economische waarde van bouwlogistiek is 6,1 miljard euro (11% totaal).

Uit de verdiepende analyse naar de samenstelling van de bouwlogistiek blijkt qua modal split dat het merendeel van de bouwlogistieke volumes wegvervoer betreft (ca 70%). Daarnaast wordt een substantieel deel van de volumes met de binnenvaart vervoerd (ca 30%). Spoorvervoer wordt nauwelijks ingezet.

Korte afstanden

Op basis van de ritdata van het CBS heeft BCI de transportvolumes van bouwlogistieke ritten ingedeeld in afstandsklassen. Zoals eerder vermeld bedraagt het totale transportvolume voor bouwlogistiek over de weg 152 mln. ton. Het grootste van de ritten betreft korte ritten tot maximaal 20 kilometer. Het gaat om ruim 63 mln. ton oftewel 40%. Ruim 80% hiervan betreft ritten binnen één gemeente.

Toekomstperspectief

Gezien de forse nationale woningbouwopgave (periode 2019-2030 moeten 1 mln. woningen worden gebouw), is het reëel te verwachten dat bouwlogistieke stromen zullen groeien. Grootste bouwlogistieke stromen vormen grondstoffen in de vorm van steen, zand en grind. Voor dit segment valt op dat, zeker voor transport over langere afstand, in veel gevallen gekozen voor de binnenvaart.

Wegtransport van steen, zand en grind betreft vaak transport binnen één gemeente, enerzijds verklaarbaar door zand/grond verplaatsingen in de stad (bijvoorbeeld van/naar een grondbank) of door voor- en natransport in een multimodale keten. Daarnaast vormen zogenaamde overige bouwmaterialen en -producten (zoals prefab betonelementen en stortklaar beton) een omvangrijke productgroep. Hierin speelt wegtransport nog steeds een grote rol.

Een fors deel van de ritten met wegtransport gaat over korte afstand of vindt zelfs plaats binnen één gemeente. Dit biedt kansen voor optimalisatie op lokale schaal, bijvoorbeeld door inzet van bouwhubs. Voor het wegtransport over langere afstanden liggen er wellicht mogelijkheden in het combineren van zendingen.

Bron: Topsector Logistiek

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW