Hoe zit het nu echt met emissies door wegverkeer?

Hoe zit het nu echt met emissies door wegverkeer? De overheid brengt het periodiek in kaart. In het wegverkeer hebben personenauto’s het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide (CO2), methaan, distikstofoxide en fijnstof met een diameter kleiner dan 10 µm (PM10).

Voertuigen voor het goederenvervoer (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) stoten de meeste stikstofoxiden en fijnstof uit met een diameter kleiner dan 2,5 µm (PM2,5).

De uitstoot van koolmonoxide vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats. Stikstofoxiden, fijnstof, kooldioxide, distikstofoxide, methaan, NMVOS en zwaveldioxide ontstaan voor het merendeel op autosnelwegen.

Van het totaal aantal voertuigkilometers in 2022 is 43,8 procent verreden op autosnelwegen, 35 procent op buitenwegen en 21,2 procent binnen de bebouwde kom.

 

 

Meeste emissies NOx en fijnstof (PM2,5) door goederenvervoer

In 2022 werd er door het wegverkeer 56,4 miljoen kg NOx uitgestoten en 1,24 miljoen kg PM2,5. In 2022 was het goederenvervoer verantwoordelijk voor 64 procent van de emissie van stikstofoxiden en 51 procent van de emissie van fijnstof PM2,5.
Stikstofoxiden (NOx) en fijnstof zijn de belangrijkste stoffen die een rol spelen bij vermindering van de luchtkwaliteit op leefniveau.

NOx ontstaat vooral bij een hoge motortemperatuur. Hierdoor vindt dit proces relatief meer plaats bij hoge snelheden (autosnelwegen); 46,8 procent van NOx werd in 2022 uitgestoten op de autosnelweg en 24,7 procent binnen de bebouwde kom. Uitlaatgasrecirculatie, selectieve katalytische reductie (voor diesel) en elektrisch rijden verminderen de uitstoot van NOx aanzienlijk.

De belangrijkste bronnen van PM2,5 bij wegverkeer zijn de emissies via de uitlaat die ontstaan bij de verbranding van brandstoffen en de fijnstofdeeltjes die ontstaan door de slijtage van banden, remmen en wegdek; 48,4 procent van de fijnstof PM2,5 werd in 2022 op de autosnelweg uitgestoten en 26,1 procent binnen de bebouwde kom.

Emissie CO2 vooral door personenauto’s

CO2 is veruit het belangrijkste broeikasgas, in 2022 werd er door het wegverkeer bijna 27 miljard kg van uitgestoten; 57 procent van deze CO2-uitstoot kwam door personenauto’s. Van alle CO2-uitstoot door het wegverkeer werd 48,2 procent op de autosnelweg uitgestoten, binnen de bebouwde kom was dit 23,4 procent.

Bron: overheid

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW