Terug naar de collegebanken met Focus op Supply Chain Management op Nyenrode

Klanten die steeds meer eisen stellen. Producten die meer en meer als een dienst ‘verpakt’ worden. Voortdurend nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT. Concurrentie gaat niet meer tussen individuele bedrijven, maar wordt gestreden tussen geïntegreerde bedrijfsketens. Om een voorsprong te behouden is het van strategisch belang dat ook uw organisatie de handen ineen slaat met partners in de keten.Hoe houdt uw organisatie zich staande in het licht van de huidige trends? Hiervoor organiseert Focus vanaf 6 maart aanstaande opnieuw een collegereeks SCM op Nyenrode.

Innoveren

Allereerst is het noodzakelijk dat u ervoor zorgt dat de supply chain processen bínnen de onderneming goed op orde zijn. ‘Veeg eerst het eigen straatje schoon, voordat u andere wegen inslaat’. Een onderbouwde geïntegreerde visie op de totale interne supply chain, van leverancier tot en met de klant, is daarbij essentieel.

Vervolgens is aandacht noodzakelijk voor innovatie in planning, besturing van de keten en nieuwe bedrijfsprocessen om op basis van onderlinge samenwerking en vertrouwen te komen tot effectieve coördinatie óver de keten. Het delen en synchroniseren van informatie over de keten staat daarbij centraal. Goede ketenregie is – binnen én buiten de onderneming – een buitengewoon complex proces dat praktisch iedere afdeling binnen uw organisatie raakt.

Actuele thema’s zijn:

  • Hoe maak je nog onderscheid tegenover de concurrenten?
  • Welke partij is de eindverantwoordelijke in de keten? U, de klant of uw leveranciers?
  • Op welke manier creëert u ketens die sneller, beter en goedkoper werken?
  • Hoe ziet ketengericht denken en acteren binnen dienstverlenende organisaties eruit?
  • Hoe bewerkstelligt u procesverbetering in de keten?
  • Wat levert Supply Chain Risico Management u op?
  • Hoe implementeert u duurzame Supply Chain oplossingen?
  • Welke technologische ontwikkelingen zijn van belang voor efficiënt SCM?

Sprekers

Tijdens de collegereeks Supply Chain Management krijgt u in kort tijdsbestek een geïntegreerde visie op de totale supply chain. Maak kennis met de inzichten van toonaangevende hoogleraren, managers en adviseurs die wetenschap met praktijk combineren. Sprekers zijn onder meer Walther Ploos van Amstel, Remko van Hoek, Sicco Santema, Frans van den Boomen, Steef van de Velde, Willem Oppen, Hessel Visser, Jos van Hillegersberg en Lars Leemhorst.

eerste college 2 april 2013

Prof. mr. dr. ir. Sicco Santema

Hoogleraar B2B Marketing en Ketenmanagement, TU Delft
Partner en consultant, Scenter

Prestatieinkoop
Het Supply Chain landschap verandert. De nieuwe methodiek ‘Prestatieinkoop’ verovert snel terrein. Deze aanpak biedt zowel inkopende als verkopende organisaties unieke kansen om op tijd, binnen budget en volgens benodigde kwaliteit te werken. Het gaat daarbij om operationele koppelingen in de keten. Deze vervangen de klassieke inkoop – verkoop relaties. In dat verband wordt ook wel gepraat over ‘faster, cheaper and better’ Supply Chains. In dit college laat Sicco Santema zien wat er nodig is om een dergelijke keten te bereiken.

tweede college 9 april 2013

Drs. Stephan van Slooten

Partner bij Altuïtion, klantbelevingsexpert en docent aan de Academie voor Management (RUG)

Customer Excellence met 9+ ketenorganisaties
‘De klant centraal’ is al jaren het eerste gebod bij het werken met Supply Chains. Dan gaat het om zowel interne als externe klanten. Organisaties weten helaas vaak onvoldoende wat hun klanten werkelijk beweegt. Alleen organisaties die leren begrijpen wat de (vooral onbewuste) belevingswereld van hun klanten is en hier effectief op inspelen door hun producten, diensten en processen hier op aan te passen, hebben in de toekomst bestaansrecht. 9+ ketenorganisaties bieden uitkomst: Supply Chains die volledig zijn gebouwd op het fundament van klantbeleving.

derde college 16 april 2013

Ing. Frans van den Boomen MSc.

Value Chain Manager, Mars Nederland
Ambassadeur programma Duurzame Logistiek (Lean and Green), Connekt

Sustainable SCM: samenwerken aan de waardeketen van de toekomst
Duurzaamheid heeft een nieuwe dynamiek aan SCM gegeven. Dit biedt unieke kansen om uw Supply Chain succesvol te transformeren naar een responsieve ‘value chain’ voor meer economische en maatschappelijke toegevoegde waarde. Dus minder verspilling en meer concurrentieel onderscheidend vermogen. Hiermee gaat duurzaamheid verder dan alleen groen denken. Het vraagt om leiderschap in de vorm van visie, strategie vertaald naar concrete actie, creativiteit en implementatiekracht in de dagelijkse praktijk. Tijdens dit college gaat u aan de hand van theorie en praktijkervaringen anders kijken naar duurzaamheid en SCM.

vierde college 23 april 2013
Prof. dr. Steef van de Velde

Hoogleraar Operations Management & Technologie evenals Decaan, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Behavioral Supply Chain Management
Individuen en teams gedragen zich niet rationeel. Niettemin gaat het dominante paradigma in de SCM (vak)literatuur er vanuit, dat ze dat wel doen. Het succes van Supply Chain Management modellen en technieken hangt echter in hoge mate af van ons begrip van menselijk gedrag. Behavioral Supply Chain management, dat wil zeggen een psychologisch perspectief op besluitvorming voor Supply Chain management vraagstukken, is daarom noodzakelijk voor het vakgebied. In dit college krijgt u verrassende en confronterende inzichten in de manier waarop u, uw collega’s en uw team daadwerkelijk beslissingen nemen.

vijfde college 7 mei 2013

Mr. Willem van Oppen

Zelfstandig adviseur, Provoque Consulting
Voorheen werkzaam bij KPN, Philips en DSM

Ketengericht denken en acteren binnen de service industrie: randvoorwaarde voor effectieve en efficiënte dienstverlening
Steeds meer bedrijven ‘verpakken’ hun fysieke producten in diensten. Dienstverlenende bedrijven scoren helaas laag qua klantoriëntatie. Oorzaak? Belabberd ketenmanagement! Conflicterende belangen binnen de onderneming en een focus op alleen kosten zijn hier debet aan. De onderliggende gedachte is: ‘Focus on Cost: Quality goes down. Focus on Quality: Cost goes down’. Goed ketenmanagement (ook van processen die zijn uitbesteed) is essentieel om diensten effectief én efficiënt aan de man te brengen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden reikt Willem van Oppen effectieve oplossingen aan.

zesde college 14 mei 2013
Ir. Hessel Visser

Improvement partner, CoLogic
Docent aan diverse universiteiten

Verbeterprocessen in de keten – van concept tot cash
Door verbeterprocessen zoals Kaizen, Lean, Agility, Six Sigma en Theory of Constraints toe te passen in ketens is veel geld te verdienen. Met slimme methoden worden doorlooptijden rigoureus ingekort, voorraadpunten geëlimineerd en veel geld bespaard. Slimmer werken wordt realiteit door motiveren, mobiliseren, modelleren, mogelijk maken en uiteindelijk moneymaking. Hier is meer dan een recept voor nodig. Aan de hand van beeldende praktijkervaringen leert u concreet vorm te geven aan de verbeterslag binnen uw eigen ketenorganisatie.

zevende college 21 mei 2013
Dr. Walther Ploos van Amstel

Universitair docent, Vrije Universiteit Amsterdam
Expert, TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals

Het organiseren van winnende logistieke netwerken
De Supply Chain is een kritische factor bij het realiseren van waarde voor ondernemingen. De vraag is hoe een onderneming een succesvolle Supply Chain kan ontwerpen en invoeren. Het fundament daarvoor is simpel: maak een heldere keuze tussen een focus op kosten of een focus op snelheid. Vervolgens is het zaak een logistiek concept in te voeren waarbij samenhangende keuzes zijn gemaakt over een duurzaam netwerk en de planning en besturing van de Supply Chain, de ICT, het organiseren van verantwoordelijkheden en een geweldig team. Leer van de winnaars van de Nederlandse Logistiek Prijs zoals Heineken, Sabic, Philips en ID&T.

achtste college 28 mei 2013
Prof. dr. Arjan van Weele

Hoogleraar, School of Industrial Engineering, TU/e
NEVI Leerstoel Purchasing and Supply Management
Director, Institute of Purchasing and Supply Development

Het verwerven van een dominante positie in de keten

De huidige concurrentiestrijd gaat niet meer tussen individuele bedrijven, maar wordt gestreden tussen geïntegreerde bedrijfsketens. Om dit te kunnen doen, moeten de van oudsher op concurrentie gerichte relaties omgevormd worden tot op samenwerking gerichte relaties. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het invoeren van SCM kan slechts succesvol geschieden als de onderneming in staat is een dominante positie in de keten te verwerven. Bij SCM geldt: het is leiden of geleid worden. Hoe u een prominente positie in de keten bereikt, wordt toegelicht vanuit een eenduidig inkoopperspectief.

Schrijf u in voor deze collegereeks door hier te klikken.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW