Amsterdam pakt zwaar verkeer in binnenstad aan

De bruggen en kademuren in het historische centrum van Amsterdam verkeren in een slechte staat. Dit is de belangrijkste reden voor de gemeente om de regels voor zwaar verkeer (in de huidige 7,5t-zone van stadsdeel Centrum) aan te scherpen.

Ontwerp verkeersbesluit

Met het verkeersbesluit wordt de precieze geografische afbakening van de zonale geslotenverklaring voor voertuigen met een totaalmassa zwaarder dan 7,5 ton geregeld.
Het voorgestelde ontwerp verkeersbesluit is anders dan het bestaande besluit: er gelden geen ontheffingsvrije vrachtroutes meer, en de huidige zone wordt uitgebreid waardoor het hele gebied binnen de S-100 in de zone valt.

In de beleidsregels horend bij het verkeersbesluit regelt de gemeente onder welke voorwaarden voertuigen zwaarder dan 7,5 ton de zone nog wel in mogen. De belangrijkste wijziging van de concept beleidsregels is dat er in principe overal in de zone (binnen de S100) geen zwaar verkeer zwaarder dan 30 ton meer toegestaan is (nu ligt de grens nog bij 45 ton).

Alleen voertuigen zwaarder dan 30 ton met een ondeelbare lading kunnen een routeontheffing aanvragen. Er wordt dan een routetoets gedaan, alleen als de infrastructuur het toestaat kunnen deze voertuigen een ontheffing voor een specifieke route krijgen.

 

 

Daarnaast stelt de gemeente strengere ontheffingsvoorwaarden, ook aan voertuigen in de categorie 7,5 tot 30 ton. Daarbij gaat het om de volgende gedragsregels.

  • Zoveel mogelijk op de breder opgezette doorgaande wegen rijden
  • Blijf op een kade op de rijbaan. Het deel vlak naast het water kan minder belasting aan.
  • Niet stilstaan op bruggen om te laden en lossen of te parkeren.
  • Stapvoets over verkeersdrempels en andere oneffenheden om ongelijkmatigheden in de optredende voertuigbelasting te verminderen.
  • Bij voorkeur niet stoppen in de buurt van een ander zwaar voertuig.

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid stonden centraal bij de beleidsontwikkeling. Er is uitgebreid verkend op welke manieren de handhaving kan worden verbeterd. Daarnaast is een uitgebreid participatietraject gedaan om de denkrichtingen en mogelijkheden te toetsen op impact en uitvoerbaarheid. De Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA) heeft zich positief uitgesproken over de manier waarop stakeholders zijn betrokken.

Ook is er een uitgebreide voertuigtoets gedaan waarbij naar de daadwerkelijke belasting is gekeken van circa 70 zware voertuigen van betrokken stakeholders. Naar aanleiding daarvan is geconcludeerd dat het voertuiggewicht maatgevend is en niet de aslast (waar eerder van uit was gegaan). Om die reden is de eerder voorgenomen 10 ton aslast als aanvulling op de 30 ton voertuigbelasting komen te vervallen.

Met dit nieuwe verkeersbesluit en de bijbehorende beleidsregels, maar ook de voorgenomen pilot met camerahandhaving wordt de handhaafbaarheid sterk verbeterd ten opzichte van nu. De handhavingsaanpak maakt onderdeel uit van een nalevingsstrategie die ook kijkt naar informeren en faciliteren. Dit, samen met een eenvoudiger aanvraagproces voor ontheffingen, moet leiden tot een hoge naleving.

Vervolgstappen

Naar verwachting stelt het college eind april 2021 het definitieve verkeersbesluit en de definitieve beleidsregels vast. De beoogde startdatum van de nieuwe verkeersregels is 1 juli 2021. Er is nog niet voldoende inzicht in de draagkracht van de bruggen en de kademuren buiten de S100 voor een soortgelijke generieke maatregel. Waar nodig worden bruggen en kademuren gemonitord en/of lokaal veiligheidsmaatregelen genomen.

Eventuele (zonale of gebiedsgerichte) uitbreiding van gewichtsregulering wordt in samenhang opgepakt met de stedelijke strategie voor logistiek die in ontwikkeling is. Deze strategie is van belang om de logistieke sector meer duidelijkheid over het toekomstperspectief te geven, waaronder de samenhang van diverse gemeentelijke doelstellingen zoals zero emissie, autoluw en hubstrategie die impact hebben op de logistieke sector.

Bron: gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW