Emissieloos bouwen. Kost dan nu meer?

Het onderzoek dat Decisio uitvoerde voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) geeft inzicht in meerkosten bij emissieloos bouwen bij infraprojecten. Met het programma SEB werken partijen samen om de bouwsector te verduurzamen. Inzicht in de kosten van verduurzaming is belangrijk voor de transitie naar een schone en emissieloze bouwsector.

Meerkosten van emissieloos bouwen op projectniveau lopen sterk uiteen

De meerkosten (tegenover diesel) bij schoner en emissieloos bouwen lopen sterk uiteen per type project, verschoningsoptie en type laadinfrastructuur dat wordt ingezet. De meerkosten die in dit onderzoek naar voren komen, zijn dan ook niet in beton gegoten, maar geven wel richting aan de omvang van meerkosten waar aan gedacht kan worden.

Ook de kosten voor afschrijving van elektrische werktuigen zijn een relatief groot aandeel van de totale kosten voor de inzet van materieel. Hiertegenover staat wel een daling van de kosten voor de energiedrager. 

Voor het volledig elektrisch uitvoeren van een bouwproject liggen de meerkosten tussen de 2 en 20 procent. En voor het ‘schoner’ uitvoeren van een bouwproject ligt dit tussen de 0,02 en 1 procent.

Praktijkonderzoek

Om inzicht te krijgen in de meerkosten per bouwproject heeft Decisio een aantal casussen onderzocht. Per casus is gekeken welke werk-, voer- en vaartuigen zijn ingezet en voor hoeveel uur. Vervolgens zijn de kosten berekend voor de inzet van de werktuigen zoals afschrijvingen, brandstofverbruik en kosten voor onderhoud en verzekeringen.

Uiteindelijk is per casus is gekeken naar de meerkosten (tegenover diesel) als bouwprojecten volledig elektrisch of schoner worden uitgevoerd. Ook zijn de kosten voor verschillende opties van laadinfrastructuur in beeld gebracht. De onderzochte casussen zijn:

  • Een herinrichting van een weg in stedelijk gebied;
  • Het bouwrijp maken van grond voor nieuwbouw;
  • Een dijkversterkingsproject;
  • Het aanleggen van een net op zee.

Meer informatie?

Alle onderzoeken die in het programma SEB zijn uitgevoerd, worden gepubliceerd in de kennisbank van SEB. Naast het onderzoek naar de financiële impact op projectniveau vind je daar ook het total cost of ownership-model (TCO) voor mobiele werktuigen.

Decisio heeft dit TCO-model opgesteld om het kostenverschil in diesel- en elektrische werktuigen inzichtelijk te maken. Ga voor meer informatie naar www.opwegnaarseb.nl.

Het onderzoek van Decisio is te vinden via Rapportage Onderzoek financiële impact schoon en emissieloos bouwen

Bron: Decisio

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW