Er moet nog veel gebeuren om het zwaar verkeer uit de Amsterdamse binnenstad te krijgen

Er moet nog veel gebeuren om het zwaar verkeer uit de Amsterdamse binnenstad te krijgen. De Aanscherping Zone Zwaar Verkeer in 2021 heeft geresulteerd in slechts 20% minder zwaar verkeer in de binnenstad. Het lijkt erop dat iedereen een ontheffing krijgt. Geen wonder dat er weinig klachten waren van ondernemers.

Al sinds 1996 bestaat beleid om de overlast van zwaar verkeer in de historische binnenstad tegen te gaan. Stapsgewijs is de regelgeving uitgebreid en geïntensiveerd. Aanscherping Zone Zwaar Verkeer in 2021 is de meest recente wijziging met als doelstelling het verminderen van de piekbelasting op bruggen en kademuren.

Beperkt succes

In de evaluatie aanscherping Zone Zwaar Verkeer komt de gemeente tot de conclusie dat er meer inzicht en grip is op zwaar verkeer in Amsterdam. Het aandeel voertuigen met de juiste ontheffing is gestegen van 63% naar 93%. Het aantal voertuigen zwaarder dan 30 ton is in diezelfde periode met 60% afgenomen. Van 255 naar 101 voertuigen gemiddeld per werkdag. Echter het aantal voertuigen zwaarder dan 7,5 ton is tussen maart 2020 en de periode tussen juni 2022 en januari 2023 gedaald van 1308 naar gemiddeld 1044 voertuigen per werkdag. Dit is een daling van 20%. 

De combinatie van camerahandhaving op alle toegangswegen naar het gebied binnen de S100 en (gerichte) handhaving binnen de zone zwaar verkeer door BOA’s is succesvol en wordt voortgezet. De evaluatie heeft niet gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Zorgpunten

Er zijn ook zorgpunten bij de naleving van gedragsregels en ontheffingsvoorschriften. Er zijn signalen dat gewichtsbeperkingen bij veiligheidsmaatregelen worden genegeerd of dat bijvoorbeeld wordt stilgestaan op bruggen.

Ook zijn er zorgen over de doorlooptijden van ontheffingsaanvragen. Bij ruim 29% van de aanvragen wordt de beschreven doorlooptijd niet gehaald. Hoewel geïnterviewden overwegend positief zijn over de contactmomenten met Dienstverlening, moet dit beter. Niet alleen de branches maar ook de eigen gemeentelijke organisatie is gebaat bij een gestroomlijnd proces van ontheffing en vergunningverlening. 

Verbetervoorstellen

De belangwekkende evaluatie komt met een aantal verbetervoorstellen:

Op basis van de evaluatie wordt aangeraden om de camerahandhaving voort te zetten. Prioritering binnen handhaving en reservering van voldoende capaciteit lijken randvoorwaardelijk voor het succes.

Tref maatregelen om de bewustwording voor het naleven van voorschriften bij vergunning- en ontheffinghouders te vergroten. Denk aan campagnematig informeren en aan pilots om de informatievoorziening en naleving te vergroten. 

Stuur vanuit Dienstverlening op de doorlooptijden van de ontheffingsaanvraag, zodat de afgesproken doorlooptijden worden gehaald en aanvragers hun planning hierop kunnen afstemmen. Houd rekening met de jaarlijks terugkerende piek aan ontheffingsaanvragen door te zorgen voor voldoende capaciteit. Onderzoek welke maatregelen nodig zijn zodat Dienstverlening eerder beschikt over complete aanvragen. 

Na deze evaluatie moet de Zone Zwaar Verkeer geborgd worden in de lijnorganisatie bij de gemeenten. Als beheerder van de assets lijkt de afdeling V&OR de meest logische eigenaar. Aanbevolen wordt om 2023 te gebruiken om de Zone Zwaar Verkeer binnen V&OR onder te brengen. 

Stel binnen V&OR een aanspreekpunt zwaar verkeer aan voor direct contact, het adviseren van de markt en de beantwoording van specialistische (advies)vragen. 

Aangeraden wordt om de volgende elementen mee te nemen in het uitvoeringsplan Logistiek: ga in samenwerking met de branche op zoek naar de oneffenheden in de regelgeving en kom gezamenlijk tot logische en werkbare oplossingen en onderzoek hoe het vertrouwen in continuïteit van beleid kan worden herwonnen. Hiervoor zal nauw worden samengewerkt met Logistiek020 en CBA (Commissie Bevoorrading Amsterdam). Voorkom dat logistieke oplossingen alleen binnen de eigen gemeentegrens beschouwd worden. Werk aan een gemeente overstijgende benadering. 

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW