Hoe de voetganger uit Amsterdam verdwijnt

Meer ruimte voor voetgangers. Dat is een van de belangrijke ambities die de gemeente Amsterdam heeft; althans op papier. Amsterdam wil een stad zijn die voor iedereen comfortabel toegankelijk is. Dat geldt voor mensen met een fysieke beperking en voor ouders die met kinderen samen de stad verkennen, maar net zo goed voor bezoekers en voor Amsterdammers die met volle boodschappentassen onderweg zijn. Daarvoor is ruimte op de stoep een vanzelfsprekende randvoorwaarde is.

Met het beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’ wil de gemeente ervoor zorgen dat de voetganger geen sluitpost is, maar altijd als wezenlijk onderdeel van plannen in de openbare ruimte wordt meegenomen. Door de normen voor voetgangersruimte bestuurlijk vast te stellen in beleid kan ook bij nieuwe plannen voldoende ruimte voor de voetganger worden geborgd.

Waarom ligt het beleidskader voor Pampus

Het beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’ zou, na een inspraakronde, in het voorjaar van 2020 worden aangenomen. Maar, het is akelig stil gebleven. Elke keer kwam er nieuw uitstel en steevast beloofde de wethouder een nieuwe datum. Tot vandaag zijn de stukken nog niet doorgeleid naar het college van B&W ondanks herhaalde pogingen. De verkeerswethouder lijkt te willen, maar de burgemeester niet. Meerdere verzoeken tot het agenderen van het beleidskader bij de Raad zijn door de burgemeester afgewezen. Mogelijk omdat ook de wethouder Economisch Zaken erbij betrokken moet worden vanwege de terechte belangen van met name horeca-ondernemers.

Een WOB moest inzicht geven in waar de behandeling van dit beleidskader is blijven steken

Uit de stukken blijkt dat het beleidskader vooral is vastgelopen op de implicaties van het Beleidskader Ruimte voor de Voetganger voor terrassen. Uit analyses blijkt dat in bijvoorbeeld het centrum 18% van de terrassen moet verdwijnen en 57% van de terrassen moet verkleinen. Dat is een lastige boodschap aan de horeca in coronatijd. Dan moet je dus met alternatieven komen door straten te veranderen in voetgangersgebieden zoals de Reguliersdwarsstraat of het inrichten van stadsstraten. Het terrassenbeleid staat overigens pas over 2 jaar op de agenda. In de documenten staat nu dat terrassen nog tenminste 5 jaar de tijd krijgen om ruimte te maken voor de voetganger. Ook de ruimte voor (deel)scooter- en fietsparkeren op stoepen is een heikel punt.

Helaas wil de wethouder de zienswijzen en nota van beantwoording niet publiek maken. Dat is jammer, omdat dit inzicht kan bieden in de mening van belangengroepen, bewoners, ondernemers en stadsdelen. Met name stadsdeel Centrum lijkt de plannen niet te ondersteunen (ook vanwege gebrek aan handhaving); terrassen leveren meer op. Dit maakt het lastig om mee te denken over oplossingen voor meer ruimte voor de voetganger; nu en in de toekomst. Het is ook niet netjes naar de 133 inbrengers van een zienswijze; iets met burgerparticipatie…

Wat gebeurt er intussen wel?

In de toelichting bij de WOB meldt de gemeente: ‘Ondertussen werken we bij herinrichtingsprojecten conform de Leidraad CVC door aan het creëren van meer effectieve doorloopruimte voor de voetganger. Op grond van de Agenda Amsterdam Autoluw maken we de stad autoluwer, waarmee niet alleen meer ruimte ontstaat om te lopen maar ook een stad waar het prettiger en veiliger is om te lopen. Ook andere beleidsterreinen dragen daaraan bij; het vergroenen van de stad bijvoorbeeld, op grond van de Groenvisie (2020) en de maatregelen die vanuit het Meerjarenplan Fiets ondernomen worden om fietsparkeren beter te faciliteren en daarmee de vrije doorloopruimte op de stoep te vergroten’.

Geen woorden maar daden

Meer ruimte voor de voetganger is belangrijk voor alle Amsterdammers. Wat de afgelopen drie jaar heeft geleerd is dat deze coalitie het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-personenwagen) met de mond beleidt, maar niet tot uitvoering weet te brengen. Dat principe vergt namelijk echte keuzes en ruimte durven delen; lef en durf.

Er is ook veel, heel veel meer ambtelijke capaciteit nodig dan er nu beschikbaar is. Natuurlijk is het een complex dossier dan vele belanghebbenden en portefeuilles kent. Maar, dat wist de wethouder ook al in 2018 toen het dossier startte. Dan had je dit dus anders moeten insteken; integraal met alle portefeuillehouders, met meer mandaat en met voldoende capaciteit.

Het vraagt bovendien van raadsleden om het stadsbestuur scherp te houden. Het is een raadsel waarom er geen raadsvragen zijn gesteld over de voortgang van het beleidskader. En, tenslotte, een open vizier: deel de zienswijzen en nota van beantwoording. Dan kunnen we allemaal meedenken! Natuurlijk is het niet eenvoudig. Dat snapt iedereen.

Ik hoop dat de Amsterdamse partijen er nu wel een serieus punt van maken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Lopen loont en daarvoor moet je eerst (willen) investeren, en echte keuzes maken, anders verdwijnt de voetganger definitief uit Amsterdam.

Walther Ploos van Amstel.

 

1 Comment
  1. Als je op één van die terrasjes gaat zitten, waar kun je dan je fiets achterlaten zodat niemand er last van heeft?
    Circulair fietsvriendelijk fietsparkeren of een service-hub: combi van functies als fietsparkeren, online-afhalen en brengen, openbaar toilet, pakketservice, buggy-uitleen, kluisjes. Lost i.i.g. deel van het probleem op.

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW