Nieuwe gewichtsbeperkingen vrachtverkeer Amsterdamse binnenstad uitgesteld tot 1 oktober 2021

Om de Amsterdamse bruggen en kademuren te ontlasten en beter te beschermen, worden de regels voor zwaar verkeer aangescherpt. De ontheffingsvrije vrachtroutes vervallen en de voorwaarden waaronder ontheffingen worden uitgegeven, worden strenger.

Uitvoerbaarheid, proportionaliteit en handhaafbaarheid stonden centraal bij het opstellen van dit nieuwe beleid. De impact op de markt is groot, vooral in de bouw, maar over het participatieproces bestaat grote tevredenheid, zegt de gemeente.

In december 2020 zijn de stukken door het Amsterdamse college vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In het eerste kwartaal van 2021 vond de inspraak plaats. De opbrengst daarvan leidt nog tot aanscherping van dit beleid. Het college neemt half mei het definitieve besluit over de beleidsregels en het bijbehorende verkeersbesluit. Daarna volgt nog een raadsbesluit over de legestarieven en over de inzet van camera’s in de handhaving. Het aanpassen van de systemen voor vergunningverstrekking is afhankelijk van de uitkomst van de inspraak.

Uitstel met enkele maanden

Het lijkt erop dat de aanpassingen zo complex zijn dat de eerder gecommuniceerde ingangsdatum van 1 juli 2021 niet haalbaar is. Naar verwachting zal dit verschoven worden naar 1 oktober van dit jaar.

Bedrijven en chauffeurs worden nader geïnformeerd via een communicatiecampagne voorafgaand aan de ingangsdatum. De bestaande ontheffingshouders zijn vroegtijdig geïnformeerd en zullen de komende tijd opnieuw worden aangeschreven, zodat zij weten waar ze aan toe zijn en de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

Integrale logistieke strategie

Wat veel terugkomt in de gesprekken met vervoerders en verladers is dat er door de gemeente veel wordt gevraagd van de branche. Ze vragen om meer duidelijkheid en een integrale visie op logistiek. Daarom werkt de directie Verkeer en Openbare Ruimte aan een integrale logistieke strategie. Die is voorzien in het najaar van 2021. De gemeente zoekt actief de samenwerking op met bedrijven in de logistieke keten om de grote veranderingen die nodig zijn samen te kunnen realiseren.

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW