Nijmegen komt met kleine aanpassingen aanpak zero-emissie zone

Het college van de gemeente Nijmegen heeft gereageerd op de 232 ingediende zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit Zero-Emissiezones Stadslogistiek (ZES) Nijmegen, inclusief de voorgenomen reacties en waar dit leidt tot kleine aanpassingen in het verkeersbesluit. De definitieve collegereactie op zienswijzen, en definitieve besluitvorming, volgt in september. Nijmegen laat zich niet afleiden door het gedoe met de zero-emissie zones in de kabinetsplannen.

Ontheffingsaanvraag bij netcongestie

Naar verwachting kunnen de problemen voor ondernemers bij de netcongestie voor een groot deel worden beperkt tot 2027 of 2028, aangezien de knelpunten vooral bij grootverbruikers liggen. Dit neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waar op korte termijn geen oplossing voorhanden is. Of dit het geval is hangt af van meerdere factoren. De beoordeling hiervan vergt maatwerk, stelt het college.

Het voornemen is om deze situaties te beoordelen bij een ontheffingsaanvraag op grond van de afwijkingsbevoegdheid van het college (hardheidsclausule). Met deze bevoegdheid kan het college in individuele gevallen afwijken van de beleidsregel. Voor deze uitzonderlijke gevallen wordt momenteel op landelijk niveau gewerkt aan een uitwerking en toetsingskader. Het niet kunnen plaatsen van een laadpaal is nog geen reden voor een ontheffing. Mogelijke alternatieve oplossingen dienen eerst onderzocht te worden voordat een ontheffing verleend kan worden. Richting 2030 worden de zero-emissie-eisen strikter en dit moet wel realistisch zijn qua laadinfrastructuur.

Aanpassing ontheffingen voor de ambulante handel

Enkele zienswijzen gaan in op de specifiek voor Nijmegen geldende beperkte vergunningsduur voor de ambulante handel en de hieraan verbonden investeringen. Deze zienswijzen zijn aanleiding voor een generieke ontheffing voor de ambulante handel.

Het college is voornemens om voor deze specifieke doelgroep, ambulante handelaren die over marktplaatsvergunningen en/of standplaatsvergunningen voor de locatie centrum beschikken, de mogelijkheid te bieden voor een ontheffing voor het inrijden van de zero-emissiezone stadslogistiek. Het advies is om deze ontheffing gelijk te trekken met de duur van de geldende vergunningen, namelijk tot en met 2032.

Campus Heijendaal: onderzoeken om de zone uit te breiden

Het college geeft het advies om te verkennen of de Laan van Scheut of heel Park Heijendaal opgenomen kan worden in de zero-emissiezone stadslogistiek. Eventuele aanpassingen aan de zone worden dan opgenomen in het definitieve verkeersbesluit voor de invoering van de ZES op 1 januari 2025.

Kosten ontheffing voor ondernemers

Bestelbusjes en vrachtauto’s die niet aan de voorwaarde voldoen en toch in de zone komen kunnen achteraf nog een dag-ontheffing via het centraal loket aanvragen. De kosten voor de ontheffingen zijn voor een dagontheffing €30. Voor een langdurige ontheffing verschillen de kosten tussen €100 en €250.

Nijmegen ziet in de invoering van de zero-emissiezones een aanmoediging om stadslogistieke bewegingen te heroverwegen. Dit zal niet gelden voor alle ondernemers, maar in sommige gevallen kan het aantrekkelijker zijn om bijvoorbeeld over te stappen op een deelvoertuig, gebruik te maken van een hub of een vrachtfiets aan te schaffen.

De gemeente Nijmegen erkent dat de invoering van de ZES leidt tot een relatief beperkte verbetering van de luchtkwaliteit binnen de zones. Dit komt doordat de luchtkwaliteit is opgebouwd uit veel meer bronnen dan de uitstoot door logistieke voertuigen.

Bron: gemeente Nijmegen

Lees ook: Partijen in logistiek ontstemd over kabinetsplannen ZE-zones

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW