PBL: Klimaatdoel 2030 voor het eerst in zicht, ook in transportsector

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) is een verantwoordings- en monitoringsinstrument voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt mogelijk met 46 tot 57 procent in 2030 tegenover 1990. Daarmee is het wettelijke (en Europese) klimaatdoel van 55 procent reductie voor het eerst in zicht. Dat meldt PBL. Toch loopt de sector mobiliteit bij de realisatie nog ver achter op de doelstellingen, ondanks een inhaalslag, Toch is PBL hoopvol.

Van de klimaatplannen die niet concreet genoeg zijn voor een effectinschatting verwachtte het kabinet in de Voorjaarsnota 10 megaton CO2-equivalenten (ruim 4 procentpunt) extra emissiereductie. Als ook deze plannen op tijd, concreet en maximaal worden uitgewerkt komt het klimaatdoel van 55 procent emissiereductie in 2030 met meer zekerheid binnen bereik. Maar het is belangrijk om te beseffen dat een maatregel alleen effect kan hebben als die bijtijds is uitgewerkt en geïmplementeerd.

In de mobiliteitssector kan met alle klimaatplannen met een effectinschatting in de KEV de broeikasgasuitstoot worden teruggebracht naar een niveau van 18 tot 25 megaton CO2-equivalenten in 2030. Dit niveau ligt 7 tot 8 megaton lager dan met het vastgestelde en voorgenomen beleid van de KEV 2022. De geschatte reductie is toe te schrijven aan: de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (RED III) in combinatie met 20 petajoule extra aan biobrandstoffen bij wegverkeer uit het voorjaarspakket; de invoering van Betalen naar Gebruik voor personen- en bestelauto’s; en de maatregelen om het bestel- en vrachtverkeer te verduurzamen. 

De belangrijkste maatregelen:

Renewable Energy Directive (RED III), inzet biobrandstoffen wegverkeer is verhoogd met 20 petajoule, Betalen naar Gebruik, aanscherpen CO2-prestaties goederenvervoer, afschaffen bpm-vrijstelling bestelauto’s, in-voeren CO₂-grondslag emissievrije vrachtwagens in vrachtwagenheffing, routekaart en convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, subsidie voor laadinfrastructuur bouw, opschaling infratechnieken GWW (grond-, weg- en waterbouw), laadinfrastructuur voor wegvervoer, uitbreiden zero-emissiezones voor gemeenten. 

Bij de uitwerking van de klimaatplannen moeten er vaak nog keuzes worden gemaakt over welke beleidsinstrumenten, zoals subsidies, normeringen, verplichtingen en fiscale maatregelen, in welke mate worden ingezet.

Zorgpunten zijn er bij: vergroenen reisgedrag (afspraak Coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV), verplichting van gemiddeld label B in 2030 in de binnenvaart, beprijzen emissies binnenvaart onder het Europese-ETS II (opt-in), verduurzaming zeevaartschepen, stimulering zeevaart door walstroom, subsidie voor waterstof in wegvervoer en binnenvaart en aanscherpen van normen voor duurzaam inkopen.

Bron: PBL

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW