Gemeenten kunnen meer doen aan schone aggregaten op de bouw en bij evenementen

Staatssecretaris Heijnen van IenW vindt dat gemeenten meer kunnen doen aan schone aggregaten op bouwplaats en bij evenementen bij aanbesteding en vergunningverlening. Gemeenten maken niet veel gebruik van de mogelijkheden om de inzet schone en emissievrije aggregaten te vereisen. Dieselaggregaten worden nog altijd op grote schaal toegepast; er zijn naar schatting 11.000 dieselaggregaten. Deze dieselaggregaten worden voor het grootste deel (circa 75%) ingezet in de bouwsector. 

De uitstoot van dieselaggregaten bedroeg in 2021 in totaal 2,1 kton stikstofoxiden, 0,13 kton fijnstof en 0,235 Mton CO2 2. De totale uitstoot van stikstofoxiden (NOx) op Nederlands grondgebied bedroeg in 2021 313,3 kton en van fijnstof (PM2,5) 15,9 kton3.

Ten opzichte van deze totale Nederlandse uitstoot is de impact van dieselaggregaten op de grootschalige achtergrondconcentratie van luchtvervuilende stoffen beperkt (minder dan 1%). Ook de uitstoot van CO2 is naar verhouding beperkt.

Lokaal kunnen dieselaggregaten een grote impact hebben op de concentraties van luchtverontreinigende stoffen op leefniveau. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een dieselaggregaat wekenlang vlak bij de gevel van woningen wordt opgesteld vanwege (ver)bouwwerkzaamheden.

Een andere mogelijkheid voor gemeenten om het gebruik van dieselaggregaten tegen te gaan, is het invoeren van een milieuzone voor mobiele werktuigen. In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken om onderzoek te doen naar milieuzones voor mobiele werktuigen die worden ingezet, onder andere voor de logistiek, evenementen, groenbeheer, infra- en bouwwerken. Het aanbod aan alternatieven is er.

Om te voorkomen dat vervuilende dieselaggregaten nodig zijn, hebben gemeenten verder de mogelijkheid om een goede stroomvoorziening te realiseren op locaties waar regelmatig evenementen worden gehouden. 

Bron: Ministerie IenW

Photo: Heijmans/Dens

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW