Handreiking ‘Duurzame gebiedsontwikkeling en logistiek’

Nederland staat voor een aantal ruimtelijke uitdagingen die een relatie hebben met logistiek. Woningbouwproductie, energietransitie en duurzaamheidsopgaven veroorzaken goederenstromen. In ontwikkelingsgebieden komen deze ontwikkelingen samen. Logistiek moet daarom in het ontwikkelingsproces net zo vanzelfsprekend worden als personenmobiliteit. Nu is dat nog niet zo.

Handreiking ‘Duurzame gebiedsontwikkeling en logistiek’

In de handreiking ‘Duurzame gebiedsontwikkeling en logistiek‘ pleiten Topsector Logistiek en CROW-KpVV voor het volwaardig meenemen van logistiek in het planproces van duurzame gebiedsontwikkelingen. Aan de orde komen vragen als: wat kan een gebied verdragen aan logistieke bewegingen? Welke kansen biedt logistiek juist in dit gebied? En hoe krijgen we verschillende inhoudelijke disciplines mee? Het doel is een toekomstgericht, duurzaam logistiek systeem voor iedereen.

De handreiking benoemt concrete actiepunten voor gemeenten en initiatiefnemers van gebiedsontwikkelingen om logistiek beter te borgen in het gebiedsontwikkelingsproces. Beschreven wordt wie welke acties moet ondernemen en op welk moment in het proces. Ook komen geleerde lessen, goede praktijkvoorbeelden uit meerdere gemeenten en checklisten aan de orde.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet regelt de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving vanuit een integrale visie op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. Bij het opstellen en uitvoeren van deze integrale visie worden alle beleidsdomeinen betrokken, denk aan stedenbouw, ecologie, economie en mobiliteit.

De wet biedt daarmee kansen voor een aanpak die nodig is voor de realisatie van een toekomstbestendig verkeer- en vervoerssysteem, waar logistiek ook een onderdeel van is.

De ontwikkeling van de Omgevingswet volgt de beleidscyclus, bestaande uit beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling.

Samenwerking

Bij logistiek en duurzame gebiedsontwikkeling zijn veel verschillende partijen betrokken die vanuit verschillende invalshoeken naar logistiek en goederenvervoer kijken. Vanwege die complexiteit en de gevraagde expertise, hebben CROW en Topsector Logistiek de samenwerking gezocht via het KpVV-programma en het programma van Topsector Logistiek.

Door de krachten te bundelen willen deze organisaties de komende jaren bijdragen aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem waarin logistiek en distributie een belangrijke schakel vormen.

Bron: CROW

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW