NSG presenteert aanpak geluidshinder wegverkeer

Naar verwachting zal geluid in de (nabije) toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Er komt steeds meer geluid door de verwachtte toename van de mobiliteit en woningen liggen bijvoorbeeld dichter bij bronnen van geluid omdat dit nog de lege plekken zijn die kunnen worden bebouwd.

Op de Nationale geluidshinderdag 2022 presenteerde Erik Roelofsen van NSG de Handreiking – Lokale aanpak geluidshinder wegverkeer. De handreiking is bedoeld voor gemeenten.

Het RIVM heeft op 5 juni 2020 het rapport “Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)” uitgebracht waarin de uitgangspunten van het advies van de World Health Organization (WHO) vergeleken worden met die van de huidige wet- en regelgeving in Nederland. Vanuit dit rapport is de bedoeling dat lokaal de geluidssituatie kan worden verbeterd. Dit kan worden nagestreefd binnen het stelsel van de Omgevingswet.

Het stapsgewijs verbeteren kan ook nu al in het kader van goed ruimtelijk ordenen en de uitvoering van gemeentelijke actieplannen, door het belang van gezondheid bij afwegingen nadrukkelijker te betrekken. Het gaat dan onder meer om de woningbouwopgave binnen gemeenten en extra maatregelen op (hoog)geluidbelaste locaties.

Maatregelen kunnen zijn: het meenemen van de geluidssanering en maatregelen uit het actieplan, het verkeer om te leiden, af te remmen of te verbieden, onderhoud uit te voeren in combinatie met stiller asfalt. meer geluidsabsorptie in de omgeving door groenaanleg en minder verstenen, stiller openbaar vervoer en een verbod op lawaaiige voertuigen binnen milieuzones, een optimale indeling van de woningen te kiezen of in het uiterste geval te kiezen voor een “niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen” en optimalisatie van rijroutes

De geschiktheid en toepasbaarheid van concrete maatregelen moet zoveel mogelijk lokaal worden afgewogen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met niet-akoestische factoren die van invloed kunnen zijn op de ervaren geluidshinder.

Om hieraan invulling te geven worden op diverse schaalniveaus voorstellen gedaan om de lokale geluidssituatie te verbeteren. De voorstellen vormen een soort ‘gereedschapskist’ met ‘goede voorbeelden’ waaruit kan worden geput bij lokale (actie)plannen en/of (ruimtelijke) ontwikkelingen. Deze aanpak past bij de beleidsvrijheid die gemeenten krijgen bij de Omgevingswet.

Bron: NSG

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW