Topsector Logistiek brengt kansen voor zero emissie bouwlogistiek in kaart

De topsector Logistiek heeft de kansen voor zero emissie bouwlogistiek in kaart gebracht; een rapport gaat over de logistiek bij nieuwbouwprojecten een ander rapport over logistiek bij renovatiebouw.

Nieuwbouw

Bouwlogistiek is één van de belangrijkste stadslogistieke stromen. Het aantal inwoners in Nederlandse steden groeit en steden gaan meer bouwen. Dit zorgt voor meer voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen voor een grote diversiteit aan bouwprojecten. De toelevering aan bouwprojecten is een complexe aaneenschakeling van veel direct en indirect betrokken partijen. De bouwsector heeft daardoor een substantieel aandeel in de CO2-uitstoot en andere negatieve effecten van stadslogistiek. Daarnaast heeft bouw-gerelateerd verkeer een grote impact op de schaars ruimte in steden.

De (verwachte) bouwlogistiek in steden zal zich de komende jaren vooral kenmerken door steeds meer inbreiding. Inbreiding is het bouwen binnen bestaande bebouwing met het opvullen herontwikkelen van lege plekken in de stad. Leveringen voor grootschalige nieuwbouwprojecten bestaan uit vele soorten materialen. Ook het vervoer van materieel en personeel naar en vanaf de bouwplaats zorgen voor veel bouwlogistieke bewegingen.

In de Outlook geeft de Topsector Logistiek aan de hand van vier scenario’s hoe de logistiek rond grootschalige binnenstedelijke nieuwbouwprojecten er in 2030 uit kan zien en op welke manier de CO2-uitstoot en andere negatieve effecten gereduceerd kunnen worden.

Meer over de impact van bouwlogistiek en deze scenario’s leest u in de outlook.

Renovatiebouw

Renovatie van woningen, kantoren en ander vastgoed vindt constant plaats. Voertuigbewegingen voor renovatieprojecten worden bepaald door de omvang en het type renovatieproject. In de Outlook is de stadslogistiek voor renovatiebouw bestudeerd. Dit segment valt binnen de bouwlogistiek, maar is nog niet eerder afzonderlijk onder de loep genomen.

Resultaten laten zien dat vooral micro renovatie bouwprojecten alom vertegenwoordigd zijn in steden en tot veel ritten leiden. De kleinste renovatieprojecten (tot 150 m2) zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de ritten. Gedurende de renovatie is het vervoer gericht op het transport van personeel en afbouwmaterialen, en incidentele voertuigbewegingen voor het leveren van materieel en afvalcontainers voor bouw- en sloopafval. Een groot deel van de inefficiëntie in dit segment komt voort uit het aandeel ad hoc kilometers, als gevolg van vergeten materiaal, afhalers en het gebrek aan opslagruimte bij het bouwproject.

Een kenmerk van dit segment is de onzichtbaarheid voor beleidsmakers en onderzoekers. Detaildata over renovatieprojecten is schaars. Dit betekent dat het moeilijk is om een inschatting te maken van de logistieke impact van dit segment. In de Outlook is een methodiek ontwikkeld om de impact van dit segment in te schatten. Deze is vervolgens gebruikt in eenonderzoek in de Rotterdamse wijk Blijdorp om in kaart te brengen hoeveel voertuigen en kilometers renovatieprojecten op wijkniveau genereren. Op basis hiervan is er met drie scenario’s inzichtelijk gemaakt hoe renovatiebouw er in 2030 uit kan zien. Meer over deze scenario’s leest u in de outlook.

Meer over deze scenario’s leest u in de Outlook Renovatiebouw.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW