Ministerie wil versnelling verduurzaming transportsector

De minister informeerde onlangs de Tweede Kamer over de voortgang van duurzaam vervoer en aanvullende klimaatmaatregelen voor de mobiliteitssector. Hiervoor zijn voor de logistieke sector enkele honderden miljoenen beschikbaar in de komende jaren voor onder meer de laadinfrastructuur en (waterstof) elektrische voertuigen. Daarnaast wil de ministerie de zero emissie zones uitbreiden.

Volledig emissievrije logistieke sector in 2050

Van de logistieke sector wordt een bijdrage gevraagd om de CO2-emissies in de mobiliteitssector te reduceren. Daarbij worden de bedrijven op verschillende manieren ondersteund in de vorm van subsidies die bij de voorjaarsbesluitvorming beschikbaar zijn gesteld. Het gaat daarbij om verduurzaming van de zeescheepvaart, intensivering van walstroomvoorzieningen en de toepassing van waterstof in zowel binnenvaart als wegvervoer.

De minister wil geleidelijk toegroeien naar een emissievrij vrachtwagenpark in 2050. Verder worden de tarieven van de vrachtwagenheffing in lijn met gewijzigde Europese regelgeving gebaseerd op de CO2-emissieklasse van de vrachtwagen.

Verbeteren CO2 prestaties

Daarnaast werkt de minister samen met de transportsector en de Topsector Logistiek om de CO2-prestatie van het goederenvervoer te verbeteren. Het gaat om een gezamenlijk programma dat in eerste instantie is gericht op het meten en verbeteren van de CO2-prestatie. Op termijn wordt toegewerkt naar een collectieve norm voor de sector. 

Bij de verbetering van de CO2-prestatie gaat het erom dat bedrijven minder CO2 uitstoten voor hun vervoersprestatie. In absolute zin kan de CO2-uitstoot van het bedrijf toenemen door uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, maar de uitstoot per vervoerde pallet of ton product wordt daarbij gereduceerd. Daarbij hebben bedrijven verschillende keuzemogelijkheden. Daarbij kan gedacht worden aan een hogere beladingsgraad, kortere supply chains, inzet van Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV’s), gebruik van andere modaliteiten als spoor en binnenvaart of nul-emissie voer- en vaartuigen.

Door te sturen op de CO2-prestatie hebben bedrijven de vrijheid om te kiezen voor die maatregel die het beste bij de bedrijfsvoering past. 

Bedrijven zijn op dit moment niet verplicht hun CO2-prestatie te monitoren. Met deze maatregel worden bedrijven uitgedaagd om CO2-prestatiedoelen te formuleren en worden zij gestimuleerd om werk te maken van het verbeteren van hun CO2-prestaties. De maatregel omvat het goederenvervoer over weg, water en spoor.

De maatregel geldt voor alle bedrijven waardoor achterblijvers ook gestimuleerd hun CO2-prestaties te verbeteren waardoor het gelijk speelveld tussen bedrijven onderling geborgd blijft. Het registreren, monitoren en verbeteren van de CO2-prestatie moet voor de logistieke sector werkbaar zijn en niet leiden tot significante administratieve lasten. 

Er wordt gestart met zelfregulering en toegewerkt naar een wettelijke norm die met ingang van 1 januari 2027 in werking treedt. De invoering van een wettelijke norm voor CO2-prestaties van het goederenvervoer duurt 2 jaar en moet zorgen voor een versnelde 30% CO2-reductie van de logistieke sector tegenover het jaar 2018. 

Bron: Ministerie

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW