Welke regelgeving is nodig voor een eerlijke bezorgmarkt?

De vaste kamercommissie EZK bespreekt binnenkort de effecten van de bezorgeconomie. een van de onderwerpen is effectieve regulering. Experts hebben hierover een factsheet gemaakt. Wat is het belang van onlineplatformen in Nederland, welke mogelijkheden biedt het bestaande regelgevingskader om op te treden tegen mogelijk oneerlijke praktijken en welke aanvullende maatregelen zou Nederland kunnen nemen voor een effectievere bescherming van ondernemers en consumenten die actief zijn op onlineplatformen?

De meeste ondernemers zijn (zeer) positief over de omzetgroei die ze via onlineplatformen weten te realiseren, wel vindt 58% van de ondernemers dat onlineplatformen te veel macht hebben.

De bestaande regelgeving biedt aanknopingspunten voor een betere bescherming van ondernemers en consumenten in de bezorgeconomie, maar niet alle mogelijkheden daartoe lijken al te worden benut. Buiten de Europese wetgeving staat het lidstaten vrij aanvullende maatregelen te nemen om problemen op nationaal niveau weg te nemen. Verwezen kan worden naar Duitsland dat in januari 2021 een amendement op de mededingingswet heeft aangenomen en naar de regimes over misbruik van economische afhankelijkheid die in verschillende lidstaten bestaan.

Ook is effectieve handhaving van het nieuwe recht op dataportabiliteit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming van belang als middel om concurrentie en innovatie in datagedreven markten, waaronder die in de bezorgeconomie, te bevorderen.

Aanvullende maatregelen en betere afstemming tussen handhavingsinstrumenten kunnen toezichthouders helpen om proactiever op te treden en te komen tot een eerlijke bezorgeconomie. 

 

Auteurs van de factsheet zijn:

Dr. Inge Graef, universitair hoofddocent mededingingsrecht, Tilburg University

Dr. Jesse Weltevreden, lector Digital Commerce, Hogeschool van Amsterdam

Dr. Ton van Rietbergen, docent sociale geografie, Universiteit Utrecht 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW