De gemeente Amsterdam doet niets om geluid bij grote bouwprojecten aan te pakken

In een drukke stad wordt veel gebouwd. Voor die werkzaamheden zijn afspraken die de gemeente met aannemers maakt in het kader van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. De gemeente Amsterdam doet echter niets om geluid bij grote bouwprojecten aan te pakken, ondanks de beloften van ex-wethouder van Doorninck dat Amsterdam zich aan de landelijke regels zou houden.

Aannemers krijgen in de dagelijkse praktijk alle ruimte om tegen de afspraken in meer geluid te maken dan is afgesproken of in de wettelijke richtlijnen staat. Bouwinspecteurs spreken de aannemers er vaak niet op aan, er is geen monitoring van bouwgeluid, de ontheffingen kloppen niet en bewoners en ondernemers in de buurt krijgen vaak geen informatie. Met de constateringen na een onderzoek van de Omgevingsdienst is niets gebeurd. Dit blijkt uit de stukken die de gemeente na een WOO heeft moeten openbaar maken.

Wat zijn de regels?

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 gelden landelijk maximale geluidniveaus en geluidsduur (in dagen) voor bouwlawaai op gevels van onder meer woningen en ziekenhuizen. Het verzoek tot het verlenen van een ontheffing moet goed worden gemotiveerd waarbij de belangen van direct betrokkenen moeten worden meegewogen.

De Richtlijn Bouwlawaai 2016 is in 2016 door het college vastgesteld. Hierbij is destijds bepaald dat er een evaluatie zou plaatsvinden. In het actieplan geluid stond: ‘de Richtlijn Bouwlawaai wordt geactualiseerd’. Dit zou al in 2020 gebeuren. Dat is pas in 2022 eindelijk gebeurd (door de Omgevingsdienst). Jammer genoeg is bewoners en ondernemers niets gevraagd en is geen analyse gemaakt van de klachten van bewoners en ondernemers. Klachten worden namelijk niet vastgelegd. Dan sta je met lege handen.

De verplichting tot het opstellen van een Actieplan Geluid is opgenomen in de Wet milieubeheer op basis van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Dat plan is al enkele jaren oud en behoeft actualisering. In de plannen voor vergunningverlening en handhaving heeft bouwgeluid de prioriteit ‘laag’.

Stille technieken

Er moet bij het bouwen in Amsterdam gebruik worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken. Dat gebeurt in Amsterdam vaak niet. Bij de vergunningverlening is bijvoorbeeld het type heipaal al ingekocht en is de gemeente te laat en kan dan niet anders dan (volkomen onrechtmatig) alsnog een ontheffing verlenen. Het rapport van de Omgevingsdienst concludeert dat de Richtlijn Bouwlawaai 2016 niet tot nauwelijks wordt toegepast.

Het stadsloket geeft zonder toetsing ontheffingen af, waar de inspecteurs vervolgens niet van op de hoogte worden gesteld. Het feit dat bouwers via het Stadsloket de aanvragen op de verkeerde plek doen, heeft te maken met een foutieve verwijzing op de website van de gemeente.

Actieplan geluid Amsterdam

Jammer genoeg is er niks gebeurd met de aanbevelingen uit het rapport van de Omgevingsdienst over de handhaving en regulering van geluid bij grote bouwprojecten. Dat belooft wat voor bijvoorbeeld de werkzaamheden die de komende 10 jaar rond het Prorail-spoor plaats gaan vinden…

Mijn advies aan bewoners die last krijgen van bouwgeluid? Vraag bij alle bouwwerkzaamheden in de buurt om de ontheffing. Die ontbreekt meestal. Doe vervolgens een handhavingsverzoek. Of ga naar de rechter voor een voorlopige voorziening. Dat werkt vaak goed en snel.

Update 12 september 2023

Met enige vertraging heeft de gemeente gereageerd op mijn vragen.

Natuurlijk is naar de mening van de gemeente geen sprake van een situatie dat Amsterdam stelselmatig niet toeziet op navolging van de regelgeving uit het Bouwbesluit 2012. Klaarblijkelijk hebben ze de uitkomsten van de WOO niet opnieuw bekeken…

Er is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een ambtelijke evaluatie uitgevoerd van de Richtlijn Bouwlawaai 2016. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024, zal de Richtlijn Bouwlawaai 2016 worden geactualiseerd naar een ‘Afwegingskader bouwlawaai’. Hierbij worden ook de aanbevolen verbeterpunten vanuit de evaluatie meegenomen. Het Afwegingskader bouwlawaai is op dit moment in voorbereiding en zal op een later moment door het college formeel als beleidslijn worden vastgesteld. 

We wachten af…

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW