Wethouder van Doorninck: Amsterdam volgt landelijke regels bouwgeluid

Enige tijd geleden vroeg ik me af waarom in Amsterdam nogal willekeurig wordt omgegaan met bouwgeluid bij vergunningverlening en handhaving. In onze Houthaven gebeurt bouwen stil. In Noord beuken en trillen ze er vanaf s’ ochtends 7 uur elke dag op los. Al meer dan een jaar lang. Geen pretje voor de thuiswerkende buurtbewoners.

Richtlijnen

De Amsterdamse Wethouder van Doorninck van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid heeft gereageerd op mijn vragen:Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 gelden landelijk maximale geluidniveaus en geluidsduur (in dagen) voor bouwlawaai op gevels van onder meer woningen en ziekenhuizen. Deze gelden voor bouwen overdag op maandag tot en met zaterdag. Als een bouwer verwacht deze geluidniveaus te gaan overschrijden of werkzaamheden ’s avonds, ’s nachts of op zon- of feestdagen wil uitvoeren, dient hij conform artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit een ontheffing aan te vragen bij het bevoegd gezag. Het verzoek tot het verlenen van een ontheffing moet goed worden gemotiveerd. Er moet bij het bouwen gebruik worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken. Als handvat voor het bevoegde gezag bij het beoordelen van een verzoek tot ontheffing, is de Richtlijn Bouwlawaai 2016 door het college vastgesteld’. De Richtlijn Bouwlawaai 2016 is stedelijk vastgesteld en geldt voor alle stadsdelen.

Afspraken met aannemers

Tegen overschrijding van de maximale geluidsniveaus uit het Bouwbesluit of de in een eventuele ontheffing genoemde voorwaarden wordt door de gemeente handhavend opgetreden. Bij klachten of als bij het reguliere toezicht op de bouwactiviteiten het vermoeden bestaat dat het geluid de wettelijk regels uit het Bouwbesluit of van de richtlijn overschrijdt, wordt er gemonitord, gemeten en indien nodig gehandhaafd.

Om te voorkomen dat deze situatie ontstaat wordt er voorafgaande aan de start van de bouwwerkzaamheden een ‘startgesprek’ gehouden met de bouwer, waarbij het voorkomen van overlast door bouwlawaai één van de vaste gespreksonderwerpen is. 

Een ontheffing wordt alleen verleend als de aannemers de best beschikbare stille technieken toepassen. Dit houdt onder andere in dat heipalen moeten geschroefd of geboord. Daarnaast neemt de gemeente in de contracten met ontwikkelaars op dat er niet traditioneel geheid mag worden. Bij het werken op zondagen, ’s avonds of ’s nachts zal bovendien door de bouwer moeten worden aangetoond dat de werkzaamheden niet door de weeks of op zaterdag kunnen worden uitgevoerd; dat heet technische of maatschappelijke noodzaak. 

De belangen van de direct omwonenden worden meegenomen in alle randvoorwaarden en eisen bij het verlenen van een ontheffing die in de Richtlijn zijn opgenomen. Op basis daarvan wordt per geval een belangenafweging gemaakt. Communicatie met de omwonenden en monitoring is hierbij een belangrijke voorwaarde. De ontheffing wordt ook bekendgemaakt. Als direct belanghebbenden zich uiteindelijk toch niet kunnen vinden in de verleende ontheffing, dan kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

Bewoners op de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal maakten met succes bezwaar bij de rechter. Lees de uitspraak van de rechter hier: “De voorzieningenrechter ziet wel dat een schorsing verstrekkende gevolgen zal hebben voor de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. Het project zal daardoor langer duren, wat naar verwachting weer zal leiden tot langduriger verkeers- en geluidsoverlast en financieel-economisch consequenties. Toch maakt het zwaarwegende algemeen belang van voortgang van het project niet dat volledig voorbij kan worden gegaan aan het individuele belang van verzoekers, zoals in dit geval wel lijkt te zijn gebeurd. De geluidhinder treft bovendien noodzakelijkerwijs niet alleen verzoekers maar ook andere omwonenden. Doorslaggevend is dat het college, zoals hiervoor is weergegeven, er geen blijk van heeft gegeven bij de voorbereiding en de verlening van de ontheffingen zich voldoende te hebben ingespannen om de nachtelijke geluidhinder zo veel mogelijk te beperken. Op de zitting heeft verweerder bovendien geen minder verstrekkende opties gegeven dan de schorsing van de bestreden besluiten”.

Evaluatie richtlijn?

De Richtlijn Bouwlawaai 2016 is in 2016 door het college vastgesteld en hiermee wordt sindsdien gewerkt. Hierbij is ook bepaald dat er een evaluatie zal plaatsvinden. Wanneer de evaluatie plaats gaat vinden is niet bekend. In het actieplan geluid stond: ‘de Richtlijn Bouwlawaai wordt geactualiseerd, deze actie zal nog in 2020 starten‘. 

De evaluatie moet leiden tot een advies hoe bouwlawaai betrokken kan worden bij de vergunningverlening en de BLVC-plannen en welke stille technieken voorhanden zijn. Bij de actualisatie zal er ook aandacht zijn voor de kleinere bouwwerken en verbouwingen. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot een aanpassing van de richtlijn en meegenomen worden in de herziening van het handhavingsbeleid. Het wachten is dus nu op de evaluatie.

De boodschap aan ondernemers en bewoners in de buurt van bouwwerkzaamheden: wees alert op de vergunningverlening, ontheffingen en vraag om handhaving als de bouwers zich niet aan de afspraken houden. Is het lastig voor aannemers. Welnee, het is juiste een mooie uitdaging!

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW