De Nationale Kennisagenda Logistiek biedt kansen voor onderzoek

De Nationale Kennisagenda Logistiek (NKL) is ontwikkeld door TKI Dinalog samen met het Topteam Logistiek en andere vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en overheid. De kennisagenda richt zich op strategische, transdisciplinaire kennisvragen voor praktische toepassingen en beoogt samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties om innovaties te ontwikkelen voor fundamentele en duurzame systeemveranderingen binnen de logistieke sector en de bredere maatschappij.

De Kennisagenda is in samenhang met het nieuwe Uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek voor 2024-2027 opgesteld samen met de missies zoals geformuleerd in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid.

Het doel van deze nieuwe kennisagenda is om voor de komende jaren hét kompas te zijn voor het ontwikkelen van uitvragen voor onderzoek en het beoordelen van onderzoeksvoorstellen binnen TKI Dinalog en in de samenwerking met NWO/NWA, SIA, cross-overs met andere TKI’s en toekomstige Groeifondsinitiatieven.

De vijf uitdagingen zijn:

  • Circulaire economie
  • Energietransitie en reduceren van schadelijke uitstoot
  • Veerkracht en verstoringen
  • Bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen
  • Maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart

“Met deze kennisagenda willen we richting geven aan de gezamenlijke kennisontwikkeling, met als doel om vanuit de logistiek een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen” stelt Niels Agatz, Wetenschappelijk directeur TKI Dinalog.

De genoemde uitdagingen kunnen deels worden gekwalificeerd als ‘wicked’ problemen: complexe vraagstukken zonder duidelijke en eenvoudige oplossingen, gekenmerkt door meerdere, vaak tegenstrijdige perspectieven en belangen. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een brede en interdisciplinaire benadering, evenals een diepgaand begrip van de lokale en internationale logistieke context.

Een grondige analyse van de probleemcontext is noodzakelijk voor een effectieve aanpak, waarbij de focus niet alleen ligt op het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen, maar juist op een geïntegreerde aanpak waarbij vanaf het startpunt technologieontwikkeling hand in hand gaat met vraagstukken rondom onder andere innovatieve organisatievormen en verdienmodellen, gedragssturing, ethiek en recht en doeltreffend beleid op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Dit vraagt om een samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid binnen verschillende disciplines en het leggen van cross-overs tussen Topsectoren. Samenwerking binnen het bredere mobiliteitssysteem van goederen en personenvervoer en tussen verschillende modaliteiten is noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en vernieuwen van weg-, laad- en tankinfrastructuur.

Bron: TKI Dinalog

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW