Klimaat- en Energieverkenning: nog stevige ambities voor mobiliteit

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en is een verantwoordings- en monitoringsinstrument voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt mogelijk met 46 tot 57 procent in 2030 tegenover 1990. Daarmee is het wettelijke klimaatdoel van 55 procent reductie voor het eerst in zicht. Voor mobiliteit zijn de uitkomsten nog wel afhankelijk van veel factoren.

Mobiliteit

De emissies van broeikasgassen van de mobiliteitssector zijn sinds 2020 weinig veranderd. In 2019 lagen de emissies nog ruim 4 megaton CO2 hoger. De lage uitstoot in 2021 (en 2020) kwam hoofdzakelijk door een afname van het personenautoverkeer door Corona. Ondanks een herstel van de verkeersvolumes in 2022 is de uitstoot in 2022 (29,6 megaton) ongeveer gelijk gebleven aan die van 2021 (29,8 megaton). Voor een deel is dit het gevolg van een verdere toename van het aandeel elektrische kilometers. 

In de mobiliteitssector kan met alle klimaatplannen met een effectinschatting in de nieuwe KEV de broeikasgasuitstoot worden teruggebracht naar een niveau van 18 tot 25 megaton CO2 in 2030. Dit niveau ligt 7 tot 8 megaton lager dan met het vastgestelde en voorgenomen beleid van de KEV 2022.

De geschatte reductie komt uit:

  1. De implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (RED III)
  2. De inzet van biobrandstoffen bij het wegverkeer.
  3. De invoering van Betalen naar Gebruik voor personen- en bestelauto’s.
  4. De maatregelen om het bestel- en vrachtverkeer te verduurzamen. 
  5. Er komt een emissiehandelssysteem voor transport.

In de elektriciteitssector nemen de broeikasgasemissies met alle klimaatplannen met een effectinschatting mogelijk verder toe. Deze toename komt doordat de elektriciteitsvraag fors kan gaan toenemen door de klimaatplannen in andere sectoren. De elektriciteitsvraag stijgt onder andere door de inzet van elektriciteit voor de productie van groene waterstof en in de mobiliteit door de toename van het aantal elektrische voertuigen. 

Beschikbaarheid biobrandstoffen

Het is cruciaal dat er voldoende biogrondstoffen beschikbaar zijn om het gebruik van hernieuwbare brandstoffen te kunnen opschalen. Het benodigde opschalingstempo en de hoeveelheid aan biobrandstoffen kunnen een belemmering normen omdat ook vanuit andere EU-landen een toenemende vraag ontstaat door nieuwe Europese verplichtingen. 

Bron: PBL

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW