Onderzoek: bouwlogistiek en de impact op luchtkwaliteit

Vandaag is Nicolas Brusselaers (VU Brussels) gepromoveerd op zijn proefschrift over ‘the impact of off-site construction transport on air quality’. De meeste stedelijke gebieden overschrijden nog steeds de WHO-richtwaarden voor NOx en PM, waarvan een groot deel toe te schrijven is aan vrachtvervoer.

De bouwsector is geen uitzondering. De sector is sterk afhankelijk van off-site logistieke activiteiten: transport (van bouwmaterialen) van en naar de bouwplaats. Het onderzoek van Nicolas Brusselaers richt zich op de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de off-site bouwlogistiek.

Transportgegevens

De transportgegevens om de milieu-impact van de sector te beoordelen zijn in kaart gebracht. Vervolgens werden milieu-impactanalyses doorgerekend voor verschillende bouwlogistieke oplossingen.

Uit de resultaten blijkt dat bouwlogistiek ruim 26 procent van het totale vrachtverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) vertegenwoordigt met €45,631.85 externe kosten per werkdag, en 18% in België (of €1.45 miljoen per dag).

Bouwhub

Vervolgens werd het rekenmodel ingezet om de transportprestaties van het multimodale Brussels Construction Consolidation Centre te evalueren. Het gebruik van deze hub kan de totale externe kosten tot 59% verminderen in vergelijking met business-as-usual operaties, met name in minder kosten van congestie en klimaatverandering. Er zijn echter verbeteringen in de binnenvaartsector nodig om de lokale emissies aan te pakken, die toe te schrijven zijn aan verouderde scheepsmotoren.

Waar zit de meeste blootstelling?

Gezien de toenemende bezorgdheid over de stedelijke luchtkwaliteit, rijst de vraag waar, wanneer en door wie de meeste kosten van blootstelling aan luchtverontreiniging worden veroorzaakt. Tot dusver werd het geo-temporele verband tussen het emitterende vrachtvoertuig en de receptordichtheid als statisch beschouwd.

Het derde deel van de studie introduceert een dynamische impact-pathway-benadering, waaruit blijkt dat de effecten van PM en NO2 door vrachtverkeer dagelijks meer dan 60.000 euro aan gezondheidskosten veroorzaken in het BHG. Er werden grote verschillen waargenomen op lokaal niveau in vergelijking met de traditionele statische aanpak, wat erop wijst dat de voorgestelde dynamische methodologie gebruikt dient te worden voor analyses op microschaal (op straat-, gebouw- of buurtniveau).

Opvallend is dat kwetsbare bevolkingssegmenten zoals peuters, schoolkinderen en ouderen, die gevoeliger zijn voor de effecten van luchtverontreiniging, 60.28% van de totale gezondheidskosten oplopen, hoewel deze segmenten slechts een kwart van de BHG-bevolking vertegenwoordigen. Bovendien werd een sterke correlatie vastgesteld tussen de aanwezigheid van de receptoren (met name kinderen) en de piekbewegingen van het vrachtverkeer. In het vierde deel worden de blootstellingseffecten onderzocht wanneer bouwtransportstromen tijdelijk worden omgeleid rond hotspots.

Hoewel een toename van emissies wordt waargenomen door grotere afgelegde afstanden en lagere rijsnelheden, blijkt uit de resultaten dat de veroorzaakte gezondheidskosten tot meer dan 25 procent gereduceerd kunnen worden.

Werkelijke gezondheidseffecten

Concluderend stelt deze studie voor om het beleid los te koppelen van absolute vervoersemissies en zich te concentreren op de werkelijke gezondheidseffecten. Hoewel een one-size-fits-all bouwlogistiek plan aanvankelijk moeilijk kan blijken door de unieke bevoorradingsketen van iedere bouwplaats, toont de studie ook aan dat deze individuele complexiteit kan worden overkomen door een betere geïntegreerde stedelijke transportplanning, en uiteindelijk tot aanzienlijke duurzaamheidsvoordelen kan leiden. 

Download het proefschrift hier.

Bron: VU Brussel

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW