Subsidieregeling Ministerie IenW voor onderzoek Topsector Logistiek nu open

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig.

TKI Logistiek

TKI Logistiek (Dinalog) schrijft hiervoor uitvragen uit voor onderzoeksvoorstellen. Dit zijn open uitvragen, in een of twee jaarlijkse rondes. Na publicatie worden consortia bestaande uit kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uitgenodigd om hierop gericht voorstellen in te dienen binnen de voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en deze handreiking.

Call 1 – 2022

Met deze eerste call schrijft Dinalog een uitvraag uit voor onderzoeksvoorstellen uit die bijdragen aan het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (Uitvoeringsprogramma 2021-2023 – Topsector Logistiek – TKI DinalogLogistiek en goederenvervoer in 2050) en de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl).

Onderzoek naar onder meer de inrichting van voedselketens met als doel vermindering van productverlies, wereldwijde duurzame logistieke ketens en regie in wereldwijde supply chains, opschalingsprocessen voor digitalisering, de logistieke effectiviteit van autonome technologie en aansturing en organisatie in circulaire netwerken staan centraal in deze eerste uitvraag.

Het beschikbare budget voor deze call is maximaal € 4.000.000 euro en heeft de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten:

  • Deze call richt zich op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Voor industrieel en fundamenteel onderzoek is maximaal 50% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000 aan subsidie.
  • Voor experimentele ontwikkeling is maximaal 25% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000 aan subsidie.
  • Minimale projectomvang is € 500.000 aan projectkosten.

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en eventueel ook publieke partijen (publieke partijen kunnen geen ontvanger zijn van subsidies). De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.

Deze call for proposals is geldig tot en met 30 juni 2022.

Later volgt ook nog een subsidieregeling voor emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW