Amsterdam onderzoekt ‘spits mijden’ zware vrachtwagens

In een motie vroegen Amsterdamse raadsleden om een onderzoek naar zwaar vrachtverkeer de ochtendspits te laten mijden tussen 08.00 en 09.00 uur, en hierbij ook de verwachte impact en opbrengst voor verkeersveiligheid mee te nemen. Amsterdammers maken zich zorgen over zware vrachtwagens in het verkeer.

BLVC-kader voor bouwlogistiek

Voor bouwverkeer (al dan niet in opdracht van de gemeente) worden al spitsmijdende eisen gesteld in het BLVC-plan: “Bouwverkeer (vrachtwagens) is niet toegestaan op het stedelijk hoofdwegennet tijdens het hoogtepunt van de spitsuren. De spitstijden lopen op maandag t/m vrijdag van 06.30 – 09.30 uur en van 15.30 – 19.00 uur. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt tussen 07.30 en 09.30 en de middagpiek tussen 16.30 en 18.30 uur maandag t/m vrijdag.” Soms worden er nog expliciete tijdvensters benoemd vanwege nabij het werk gelegen scholen, zoals op dit moment in Amsterdam Noord.

In de praktijk worden deze tijdvensters helaas niet altijd gerespecteerd. Er wordt nog onderzocht op welk manier de handhaving effectief en met de juiste juridische grondslag uitgevoerd kan worden. Aanvullend daarop ook met marktpartijen via Logistiek020 in gesprek te gaan over mogelijke interventies waarmee op locaties met hoog verkeersveiligheidsrisico zwaar verkeer in de ochtendspits kan worden vermeden.

Logistieke sector

De logistieke sector zet vooral zware vrachtwagens in voor bevoorrading van supermarkten, winkels, horeca en (bedrijfs)afvalinzameling. Het zwaartepunt van de (route)planning van de bevoorrading en inzameling ligt hier in de ochtend, mede ingegeven door geldende venstertijden.

De meest voorkomende venstertijd in de stad is tussen 7.00-12.00 uur. Dit valt precies samen met de ochtendspits voor fietsers. In de nacht en de late avond is laden en lossen op laad en losplekken niet toegestaan. In de voertuigbewegingen van vrachtverkeer in de stad ziet de gemeenten deze venstertijden terug.

Wat de eventuele impact is van het aanpassen van de venstertijden is op basis van deze verkenning niet vast te stellen. Want ook later op de dag zijn er drukke gebieden in de stad met veel fietsers en voetgangers. Hier zou verder onderzoek naar gedaan moeten worden. Ook is het de vraag wat de impact hiervan zou zijn op de bevoorrading van de stad.

Logistiek020

In de gesprekken die, vanuit Logistiek020, al met de sector worden gevoerd, komt naar voren dat transporteurs, de ‘last’ ervaren van de drukte in de stad en dat ze al verschillende maatregelen nemen om daarmee om te gaan. Onder meer door:

  1. Bij de personeelsplanning: de meest ervaren chauffeurs inzetten op de
    lastige/drukke routes of tijden.
  2. Bij de routeplanning: zo veel als mogelijk vermijden van schoolomgevingen, gevaarlijke kruispunten, etc.
  3. Chauffeursinstructie: met navigatie filmpjes de veilige aanrijroutes tonen.

Daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die daar waar mogelijk kleinere voertuigen (bijvoorbeeld bakfietsen) inzetten in plaats van vracht- of bestelauto’s, vooral in de drukkere, risicovollere gebieden.

Vanuit het samenwerkingsverband Logistiek 020 is het verzoek voor verruiming van venstertijden gekomen om bedrijven die voorop lopen met de inzet van kleinere lichtere voertuigen te faciliteren. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor een pilot met ruimere venstertijden voor kleinere elektrische voertuigen als onderdeel van het uitvoeringsplan dat in ontwikkeling is. Zo’n pilot kan mogelijk ook meer inzicht geven in de effecten van verschuiving van de venstertijden op verkeersveiligheid.

In de motie van de raadsleden wordt gevraagd om specifiek te kijken naar locaties met een hoog verkeersveiligheidsrisico en in gesprek te gaan met de logistieke sector over het mijden van deze locaties tijdens de ochtendspits. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken die meer inzicht gaan geven in locaties met een hoog verkeersveiligheidsrisico als gevolg van vrachtverkeer.

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW