Utrecht onderzocht kansen voor stadslogistiek over water

De gemeente Utrecht onderzocht stadslogistiek over water. In dit ontwerpend onderzoek werd de haalbaarheid van potentieel kansrijke stadshaltes voor goederenvervoer in de Utrechtse binnenstad verkend. 

Kansrijke stromen

Uit eerdere studies naar transport over water blijkt dat met name de goederenstromen van bouwlogistiek, afval en horeca kansrijk zijn om over water te worden vervoerd. Dit betreft voornamelijk grote volumes en relatief zware vrachten. 

Voor de andere goederenstromen geldt dat stadsdistributie over water in het algemeen het meest kansrijk is als de leveringen kunnen worden gecombineerd en gebundeld. Daarmee wordt voorkomen dat tal van kleinere leveringen en stuksgoederen op meerdere adressen moeten worden afgeleverd bij winkels, bedrijven of voorzieningen. 

Stadshaltes: maatwerk is nodig

De resultaten van het haalbaarbeidsonderzoek tonen aan dat stadshaltes aan de rand van de Utrechtse binnenstad op tenminste vier locaties vanuit ruimtelijk oogpunt kansrijk lijken te zijn. Hiervoor is een eerste inrichtingsschets opgesteld en een financiële verkenning uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om deze globale schetsen en berekeningen verder uit te werken, zodat meer inzicht wordt verkregen in de concrete inrichtingsmaatregelen die moeten worden getroffen op deze locaties. En de kosten die daarmee zijn gemoeid. Maatwerk is nodig.

Voor een of twee van die locaties kan vervolgens een definitief ontwerp worden gemaakt, inclusief een civieltechnische uitwerking. Die locaties kunnen dan als ‘pilot’ daadwerkelijk worden uitgevoerd. Doel van deze pilot(s) is om uit te testen wat de impact is van een stadshalte op de betreffende locatie(s). Welke problemen treden er mogelijk op en hoe kunnen die worden opgelost? Wat is er nodig om succesvol te kunnen zijn bij een grootschaliger implementatie of verdere uitrol van het concept op meerdere locaties? 

Levensvatbaarheid

Ondertussen zal nader onderzoek moeten gebeuren om de marktpotenties verder te onderzoeken en de levensvatbaarheid aan te tonen. Een aantal van de geraadpleegde marktpartijen en vervoerders heeft aangegeven betrokken te willen blijven bij de verdere uitwerking. Zo kan de gemeente samen met de stakeholders en marktpartijen een volgende stap zetten in de richting van schoon, stil en duurzaam goederenvervoer over water in de Utrechtse binnenstad. De vaart erin, aldus de gemeente Utrecht.

Amsterdam Vaart

Recent is het traject Amsterdam Vaart! afgesloten. Het project heeft vooral gekeken naar de ervaringen met en kansen van stadslogistiek over water bij bouw-, afval- en horecastromen..

Ook in 2023 en de jaren daarna zijn er initiatieven in Amsterdam gepland die transport over water toe gaan passen. De ervaring vanuit Amsterdam Vaart! biedt de gemeente Amsterdam ondersteuning. Daarnaast zijn de ‘lessons learned’ vanuit de verschillende use cases gebundeld in een tool die inzicht geeft in de effecten van het gebruik van transport over water voor verschillende type trajecten.

Ook afval en andere ladingstromen, zoals bevoorrading van horeca, hebben een goede potentie voor vervoer over water. Hier verwacht de gemeente de komende jaren ook steeds meer verandering in te gaan zien. Dit komt mede door de aanhoudende vraag van de nautisch dienstverleners en de drukte in de stad. Het hiervoor beschikbare netwerk van laad-loslocaties wordt verder ontwikkeld op basis van de logistieke vraag en de beschikbare ruimte op het water en op de weg, meldt het rapport.

Bron: Gemeente Utrecht

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW