Vrachtwagenheffing versnelt verduurzaming van de transportsector

Minister Harbers (van IenW) stuurt de Tweede Kamer een voortgangsbrief over de invoering van de vrachtwagenheffing. De brief gaat in op de stand van zaken van de realisatie van het heffingssysteem, de financiën, de maatregelen voor innovatie en verduurzaming van de transportsector, het juridisch kader voor de vrachtwagenheffing en een aantal overige beleidsontwikkelingen. De technische invoering van het heffingsysteem loopt voorspoedig. De subsidies gaan door en het ministerie gaat Electric Road Systems verder verkennen.

Subsidies gaan door

AanZET is de eerste subsidieregeling die gefinancierd wordt vanuit de toekomstige opbrengsten van de vrachtwagenheffing. Voor 2024 is een bedrag van € 45 miljoen beschikbaar voor de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) en voor 2025 een bedrag van € 55 miljoen.

Vanaf 26 maart 2024 konden ondernemers hun aanvraag voor AanZET indienen bij RVO. Het budget was op de derde dag ruim overtekend met meer dan 750 subsidieaanvragen. Meer dan de helft van die aanvragen is gedaan door mkb-ondernemers. Hiermee lijkt de keuze voor de aanvraag van subsidie voor maximaal één emissievrije vrachtwagen per dag het gewenste effect te sorteren, namelijk dat alle ondernemers die dat willen subsidie kunnen aanvragen. Naar verwachting is het budget voldoende om nog dit jaar 600 emissievrije vrachtwagens de weg op te krijgen

In de vorige voortgangsbrief is aangegeven dat het kabinet in de begroting van het Mobiliteitsfonds voor 2024 € 70 miljoen en voor 2025 € 100 miljoen heeft gereserveerd om de verduurzaming van het vrachtvervoer te versnellen. De middelen uit het stimuleringspakket gaan ook naar een subsidieregeling voor private laadinfrastructuur.

In de Voorjaarsnota 2024 zijn aanvullende middelen opgenomen voor AanZET. De middelen zijn enerzijds afkomstig uit de voorfinanciering van de terugsluis en anderzijds betreft het middelen die bedoeld waren voor stimulering van emissievrije bedrijfsauto’s in 2025. Voor de besteding van de middelen voor een tweede openstelling dit najaar is de instemming van beide Kamers met de Voorjaarsnota nog wel een voorwaarde.

Electric Road Systems

Electric Road Systems (ERS) maken het mogelijk om elektrische vrachtwagens tijdens het rijden op te laden. Dit gebeurt met een bovenleiding en stroomafnemer, vergelijkbaar met een trein of trolleybus. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van ERS. Daarbij wordt gekeken naar de technische en financiële haalbaarheid.

In eerste instantie ligt de focus op twee concrete ERS-trajecten, namelijk tussen de haven van Rotterdam en de haven van Antwerpen en vanaf de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. ERS is een aanvulling op de inspanningen van het kabinet voor het laden bij bedrijven en langs het hoofdwegennet. Een belangrijk voordeel van ERS tegenover laadstations is dat er minder pieken zullen zijn in de stroomafname. Dit komt doordat het laden via ERS meer gelijkmatig over de dag zal plaatsvinden. Dit kan het elektriciteitsnetwerk ontlasten.

In het ontwerp-meerjarenprogramma van het Klimaatfonds 2025 stelt het kabinet voor om € 20 miljoen in ERS te investeren als uit een nieuwe haalbaarheidsstudie blijkt dat er voldoende prikkels voor vervoerders zijn om een ERS-compatible vrachtwagen aan te schaffen. Ook wordt verkend of vanaf 2026 vanuit de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing een financiële bijdrage aan de aanleg van ERS mogelijk kan worden gemaakt.

Bron: Ministerie IenW

Foto: SBRS

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW